_


1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi  atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2.   gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus privalomus teisės aktus, reglamentuojančius privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą, asmens duomenų apsaugą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.3.   žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

1.4.gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. Rengia Šiaulių teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK) skirtų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų dantų protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti paskirstymo TLK veiklos zonos savivaldybėms projektus.

2.2. Priima iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) ekonomines ataskaitas, sąskaitas už suteiktas dantų protezavimo paslaugas, finansuojamas iš PSDF biudžeto lėšų, tikrina jų pagrįstumą, nustatytais terminais parengia suvestines ir teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui.

2.3. Priima iš ASPĮ suteiktų transplantacijos paslaugų, už kurias mokama pagal žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programą, finansuojamą iš PSDF biudžeto lėšų, ekonomines ataskaitas, sąskaitas, nustatytais terminais parengia suvestines ir teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui.

2.4. Atlieka dantų protezavimo paslaugų vykdymo analizę ir kontrolę, analizės išvadas teikia Sutarčių skyriaus vedėjui.

2.5. Rengia sąskaitų už PSDF biudžeto lėšomis teikiamas dantų protezavimo paslaugas suvestines ataskaitas, nustatytais terminais teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui, Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK).

2.6. Analizuoja, kaip ASPĮ naudoja PSDF biudžeto lėšas:

2.6.1. priima iš ASPĮ finansinės veiklos ataskaitas;

2.6.2. analizuoja ASPĮ PSDF biudžeto lėšų panaudojimą bei vertina jų įsiskolinimus ūkio subjektams;

2.6.3. rengia ASPĮ finansinės veiklos ataskaitų suvestines, nustatytais terminais teikia VLK, Sveikatos apsaugos ministerijai.

2.7. Priima iš ASPĮ darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo užmokesčio ataskaitas, analizuoja pokyčius, nustatytais terminais ataskaitų duomenis teikia VLK.

2.8. Kiekvieną mėnesį atlieka ASPĮ teikiamų ekonominių ataskaitų duomenų palyginamąją analizę su informacinės bazės duomenimis. Esant reikalui, derina suteiktų paslaugų apimtis su ASPĮ.

2.9. Konsultuoja ASPĮ dėl dantų protezavimo paslaugų ekonominių ataskaitų, sąskaitų suderinimo ir išrašymo.

2.10. Dalyvauja rengiant medžiagą TLK Stebėtojų tarybos posėdžiams, TLK interneto svetainei, TLK administracijos pasitarimams.

2.11. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose nagrinėjant ASPĮ sutartinių įsipareigojimų vykdymo klausimus.

2.12. Vykdo kitus su TLK ir Sutarčių skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, TLK direktoriaus pavaduotojo, Sutarčių skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-25 14:10:06