_

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų administracinio darbo patirtį ir ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo srityje;

1.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) įsakymais, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais sveikatos apsaugą, sveikatos priežiūros veiklą, privalomąjį sveikatos draudimą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą, TLK nuostatais, TLK direktoriaus įsakymais;

1.4. išmanyti viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisės aktų rengimą, dokumentų valdymą;

1.5. turėti ne žemesnę nei bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

1.6. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. Planuoja ir organizuoja Sutarčių skyriaus darbą.

2.2. Vertina TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos būklės duomenis, gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas, sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą ir šių paslaugų poreikio pokyčius, pacientų srautų pokyčius, paslaugų vartojimo rodiklius savivaldybėse, skaičiuoja savivaldybės gyventojams planuojamą kompensuoti paslaugų mastą, rengia išvadas ir teikia TLK direktoriaus pavaduotojui, TLK direktoriui.

2.3. Planuoja lėšų poreikį ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti, kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti, atsižvelgiant į TLK skirtas PSDF biudžeto lėšas, paskirsto lėšas pagal atskiras paslaugų rūšis.

2.4. Rengia TLK skirtų PSDF biudžeto lėšų ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti paskirstymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ) projektus.

2.5. Rengia TLK skirtų PSDF biudžeto lėšų išrašomiems kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuoti paskirstymo ASPĮ projektus.

2.6. Vykdo sutarčių projektų derinimą su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis.

2.7. Organizuoja ir kontroliuoja sutarčių tekstų ir jų priedų projektų rengimą, tikslinimą bei sutarčių pasirašymo procedūrų eigą su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis.

2.8. Analizuoja ir vertina ASPĮ teikiamų ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, brangiųjų tyrimų ir procedūrų, finansuojamų iš PSDF biudžeto lėšų, vykdymą.

2.9. Kontroliuoja sutarčių vykdymą, rengia išvadas, pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui (esant reikalui ir dažniau) analizės išvadas teikia TLK direktoriaus pavaduotojui, TLK direktoriui.

2.10. Kontroliuoja TLK administruojamos PSDF biudžeto dalies vykdymą pagal PSDF biudžeto išlaidų straipsnius.

2.11. Kontroliuoja skyriaus darbuotojų atliekamas funkcijas, teikia siūlymus TLK direktoriaus pavaduotojui, TLK direktoriui dėl skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, jų skatinimo bei nuobaudų skyrimo.

2.12. Atsako už Sutarčių skyriui pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą.

2.13. Vykdo TLK administruojamos PSDF biudžeto dalies išankstinę finansų kontrolę.

2.14. Kontroliuoja, kad periodiškai būtų atliekami TLK veiklos procesų ir produktų, priskirtų Sutarčių skyriaus kompetencijai, matavimai, ir analizuoja jų rezultatus.

2.15. Vykdo pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos kasmetinį vertinimą.

2.16. Nagrinėja gaunamus raštus, rengia atsakymų projektus.

2.17. Rengia informaciją TLK stebėtojų tarybos posėdžiams.

2.18. Dalyvauja rengiant vietinius (lokalius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles ir kita), reglamentuojančius TLK veiklos valdymą, atsakomybės ribose juos rengia. Dalyvauja vertinant, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulinant.

2.19. Dalyvauja rengiant metinius TLK veiklos planus ir šių planų įvykdymo ataskaitas.

2.20. Dalyvauja rengiant TLK metinius visuomenės informavimo planus ir TLK visuomenės informavimo priemonių ataskaitas.

2.21. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose nagrinėjant sutarčių sudarymo, vykdymo, PSDF biudžeto lėšų panaudojimo klausimus.

2.22. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.

2.23. Užtikrina tinkamą oficialių dokumentų rengimą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir saugojimą Sutarčių skyriuje.

2.24. Vykdo kitus su TLK ir Sutarčių skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, TLK direktoriaus pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-25 14:09:16