_

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi  atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2    gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus privalomus teisės aktus, reglamentuojančius privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą, asmens duomenų apsaugą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.3    žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

1.4    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.5    mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. Vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), vaistinių ir optikų, pageidaujančių sudaryti ar patikslinti sutartis su Šiaulių teritorine ligonių kasa (toliau – TLK), pateiktus dokumentus.

2.2. Rengia sutarčių projektus su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis.

2.3. Rengia sutarčių priedų projektus su ASPĮ (vadovaujantis TLK direktoriaus įsakymu patvirtintu priedų prie TLK sutarčių su ASPĮ sąrašu), esant reikalui, juos tikslina.

2.4. Organizuoja sutarčių su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis pasirašymo procedūras.

2.5. Registruoja ir saugo sutartis sudarytas su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis.

2.6. Rengia sutarčių su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis patikslinimus, papildymus.

2.7. Kontroliuoja pasirašytų su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis sutarčių ir licencijų galiojimą.

2.8. Konsultuoja ASPĮ, vaistines ir optikas dėl sutarčių sudarymo tvarkos.

2.9. Rūpinasi bylų sudarymu ir užbaigtų bylų tvarkymu Sutarčių skyriuje, perduoda Sutarčių skyriaus bylas archyvavimui.

2.10. Dalyvauja rengiant medžiagą TLK Stebėtojų tarybos posėdžiams, TLK interneto svetainei, TLK administracijos pasitarimams.

2.11. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose nagrinėjant sutarčių sudarymo, vykdymo klausimus.

2.12. Vykdo kitus su TLK ir Sutarčių skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, TLK direktoriaus pavaduotojo, Sutarčių skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-07 08:24:46