_

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi  atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus privalomus teisės aktus, reglamentuojančius privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą, asmens duomenų apsaugą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.3.   žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

1.4.   gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.5.    mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

 FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. Rengia sutarčių priedų projektus su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ) (vadovaujantis Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) direktoriaus įsakymu patvirtintu priedų prie TLK sutarčių su ASPĮ sąrašu), esant reikalui juos tikslina.

2.2. Priima iš Šiaulių apskrities ASPĮ, teikiančių antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ekonomines ataskaitas, sąskaitas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, prevencines programas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų, tikrina jų pagrįstumą, nustatytais terminais parengia suvestines ir teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui.

2.3. Priima iš Vilniaus TLK, Kauno TLK veiklos zonoms priklausančių ASPĮ ekonomines ataskaitas, sąskaitas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, prevencines programas TLK veiklos zonos gyventojams, finansuojamas iš PSDF biudžeto lėšų, tikrina jų pagrįstumą, nustatytais terminais parengia suvestines ir teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui.

2.4. Atlieka Šiaulių apskrities ASPĮ, Vilniaus TLK, Kauno TLK veiklos zonoms priklausančių ASPĮ, teikiančių antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, sutarčių vykdymo analizę ir kontrolę.

2.5. Priima iš Šiaulių apskrities ASPĮ, ekonomines ataskaitas, sąskaitas už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, finansuojamas iš PSDF biudžeto lėšų, suteiktas Europos sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių narių bei Šveicarijos Konfederacijos apdraustiesiems, tikrina jų pagrįstumą, nustatytais terminais parengia Šiaulių ir Telšių apskričių ASPĮ suvestines ir teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui.

2.6. Rengia Šiaulių ir Telšių apskričių  ASPĮ suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų Europos sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių narių bei Šveicarijos Konfederacijos apdraustiesiems ir TLK priimtų apmokėti sąskaitų suvestines, nustatytais terminais teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui, Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

2.7. Kiekvieną mėnesį atlieka ASPĮ pateiktų ekonominių ataskaitų duomenų palyginamąją analizę su informacinės bazės duomenimis. Esant reikalui, derina suteiktų paslaugų apimtis su ASPĮ.

2.8. Priima iš ASPĮ pateiktus skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos sąmatos projektus, patikrina jų teisingumą ir teikia tvirtinti TLK direktoriui.

2.9. Priima iš ASPĮ pateiktas skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos lėšų paraiškas, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas, patikrina jų teisingumą ir nustatytais terminais teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui.

2.10. Konsultuoja ASPĮ dėl ekonominių ataskaitų, sąskaitų suderinimo ir išrašymo, Europos sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių narių bei Šveicarijos Konfederacijos apdraustiesiems Lietuvoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo tvarkos.

2.11. Dalyvauja rengiant medžiagą TLK Stebėtojų tarybos posėdžiams, TLK interneto svetainei, TLK administracijos pasitarimams.

2.12. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose nagrinėjant asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo, ASPĮ sutartinių įsipareigojimų vykdymo klausimus.

2.13. Vykdo kitus su TLK ir Sutarčių skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, TLK direktoriaus pavaduotojo, Sutarčių skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-25 14:06:16