_

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo srityje;

1.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) įsakymais, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (vadinama – VLK) direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos apsaugą, sveikatos priežiūros veiklą, privalomąjį sveikatos draudimą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą, TLK nuostatais, TLK direktoriaus įsakymais;

1.4. išmanyti viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisės aktų rengimą, dokumentų valdymą;

1.5. turėti ne žemesnę nei bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

1.6. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu.

 FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. Planuoja lėšų poreikį pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, slaugos, greitosios medicinos pagalbos paslaugų, prevencinių programų išlaidoms apmokėti, medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti, atsižvelgiant į TLK skirtas PSDF biudžeto lėšas, paskirsto lėšas pagal atskiras paslaugų rūšis.

2.2.Rengia TLK skirtų PSDF biudžeto lėšų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, slaugos, greitosios medicinos pagalbos, prevencinių programų išlaidoms apmokėti paskirstymo ASPĮ projektus.

2.3. Rengia TLK skirtų PSDF biudžeto lėšų sumos medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti paskirstymo ASPĮ projektus.

2.4. Vykdo iš ASPĮ priimtų apmokėti sąskaitų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, prevencines programas kontrolę pagal atskirus PSDF biudžeto išlaidų straipsnius.

2.5. Rengia sumų, už kurias faktiškai buvo suteikta asmens sveikatos priežiūros paslaugų, ir mokėtinų sumų už šias paslaugas pagal priimtas apmokėti sąskaitas suvestines ataskaitas, nustatytais terminais teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui, VLK.

2.6. Analizuoja ir vertina ASPĮ teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, slaugos, greitosios medicinos pagalbos paslaugų, finansuojamų iš PSDF biudžeto lėšų, vykdymą.

2.7. Analizuoja ir vertina iš PSDF biudžeto lėšų finansuojamų prevencinių programų vykdymą.

2.8. Analizuoja ir vertina ASPĮ teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pokyčius.

2.9. Atlieka ekonominę PSDF biudžeto lėšų naudojimo ir sveikatos priežiūros paslaugų struktūros kitimo tendencijų analizę, teikia išvadas ir siūlymus kitų metų sutarčių sudarymui.

2.10. Apdoroja, analizuoja ir kontroliuoja ASPĮ duomenis už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

2.11. Dalyvauja rengiant vietinius (lokalius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles ir kita), reglamentuojančius TLK veiklos valdymą, atsakomybės ribose juos rengia. Dalyvauja vertinant, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulinant.

2.12. Nagrinėja gaunamus raštus ir rengia atsakymų projektus.

2.13. Rengia medžiagą TLK Stebėtojų tarybos posėdžiams, TLK administracijos pasitarimams, TLK interneto svetainei.

2.14. Teikia siūlymus rengiant metinius TLK veiklos planus, TLK metinius visuomenės informavimo planus.

2.15. Rengia VLK nurodytais terminais Sutarčių skyriaus svarbiausių atliktų ar numatomų vykdyti darbų suvestines, teikia atsakingam TLK Administravimo skyriaus darbuotojui.

2.16. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.

2.17. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose nagrinėjant sutarčių sudarymo, vykdymo, PSDF biudžeto lėšų panaudojimo klausimus.

2.18. Vykdo kitus su TLK ir Sutarčių skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, TLK direktoriaus pavaduotojo, Sutarčių skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-25 14:03:10