_

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus privalomus teisės aktus, reglamentuojančius privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą, asmens duomenų apsaugą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.3. žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

1.4. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. Rengia sutarčių priedų projektus su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ) (vadovaujantis Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) direktoriaus įsakymu patvirtintu priedų prie TLK sutarčių su ASPĮ sąrašu), esant reikalui, juos tikslina.

2.2. Priima iš pirminių ambulatorinių ASPĮ, psichikos sveikatos centrų prisirašiusiųjų prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmenų skaičiaus suderinimo protokolus, juos sutikrina ir  pasirašo.

2.3. Priima iš TLK veiklos zonai priklausančių ASPĮ, teikiančių pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ekonomines ataskaitas, sąskaitas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, prevencines programas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tikrina jų pagrįstumą, nustatytais terminais parengia suvestines ir teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui.

2.4. Atlieka TLK veiklos zonai priklausančių ASPĮ, teikiančių pirminio lygio asmens

sveikatos priežiūros paslaugas, sutarčių vykdymo analizę ir kontrolę.

2.5. Kiekvieną mėnesį atlieka ASPĮ teikiamų ekonominių ataskaitų duomenų palyginamąją analizę su informacinės bazės duomenimis. Esant reikalui, derina suteiktų paslaugų apimtis su ASPĮ.

2.6. Konsultuoja ASPĮ dėl ekonominių ataskaitų, sąskaitų suderinimo ir išrašymo.

2.7. Dalyvauja rengiant medžiagą TLK Stebėtojų tarybos posėdžiams, TLK interneto svetainei, TLK administracijos pasitarimams.

2.8.  Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose nagrinėjant asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo, ASPĮ sutartinių įsipareigojimų vykdymo klausimus.

2.9. Vykdo kitus su TLK ir Sutarčių skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, TLK direktoriaus pavaduotojo, Sutarčių skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-25 14:04:53