_

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.   turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

1.2.   turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį reliacinių duomenų bazių aptarnavimo, SQL užklausų kūrimo srityje;

1.3.    mokėti programuoti objektinio ir struktūrinio programavimo kalbomis.

1.4.   Žinoti MS Windows platformos operacinių sistemų administravimą ir palaikymą, interneto technologijas, lokalaus kompiuterių tinklo konfigūravimą, kompiuterinių informacinių sistemų duomenų apsaugos priemones, išmanyti duomenų bazių valdymo sistemas;

1.5.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais privalomais norminiais aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, informacinių ir su jomis susijusių technologijų naudojimą, informacinių sistemų ir informacijos saugą, asmens duomenų apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.6.   žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

1.7.   gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

FUNKCIJOS

1. Projektuoja, kuria ir diegia papildomas kompiuterines programas, reikalingas Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) funkcijoms vykdyti, bei tobulina ir optimizuoja esamas, užtikrina jų tinkamą veikimą.

2. Esant poreikiui, kuria užklausas ir iš informacinės sistemos “Sveidra” rengia informaciją, reikalingą TLK funkcijoms vykdyti.

3. Vykdo TLK vidinių fizinių ir virtualių serverių administravimą: užtikrina funkcionalumą, rūpinasi atnaujinimu, tvarko naudotojų prieigą, siekiant užtikrinti saugų ir nepertraukiamą taikomųjų programų darbą.

4. Administruoja vietinį pašto serverį: užtikrina funkcionalumą, rūpinasi atnaujinimu, tvarko naudotojų prieigą.

5. Administruoja TLK vietinį kompiuterių tinklą: konfigūruoja maršrutizatorius ir komutatorius.

6. Administruoja kompiuterinę dantų protezavimo eilių valdymo sistemą: užtikrina funkcionalumą, tvarko naudotojų prieigos teises.

7. Daro vidiniuose TLK serveriuose kaupiamų elektroninių duomenų kopijas, tinkamai jas saugo, esant poreikiui, atstato duomenis. Ne rečiau kaip kartą per savaite patikrina automatinio kopijavimo žurnalą (log‘ą). Ne rečiau kaip kartą per metus atlieka bandomąjį duomenų atstatymą. Užtikrina, kad nebetinkamos naudoti laikmenos su duomenų kopijomis būtų saugiai ir patikimai sunaikinamos, t. y. taip, kad duomenų nebebūtų galima atkurti standartinėmis ar specialiosiomis duomenų atkūrimo priemonėmis.

8. Esant poreikiui, administruoja TLK interneto svetainę: užtikrina funkcionalumą, tvarko naudotojų prieigos teises, talpina informaciją ir atsakymus į svetainės lankytojų klausimus.

9. Esant poreikiui, administruoja TLK kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą: užtikrina funkcionalumą, tvarko naudotojų prieigos teises.

10. Esant poreikiui, instaliuoja TLK kompiuteriuose specializuotą ir bendros paskirties programinę įrangą, šalina jos sutrikimus.

11. Esant poreikiui, kompetencijos ribose sprendžia „Naudotojų aptarnavimo tarnybos“ sistemoje TLK grupės kompetencijos incidentus.

12. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, Valstybine ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, sudariusiomis sutartis su TLK, bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.

13.  Kelia kvalifikaciją ir tobulinasi profesinėje srityje.

14. Vykdo kitus su TLK ir Statistikos ir analizės skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, TLK direktoriaus pavaduotojo, Statistikos ir analizės skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-05 15:25:46