_

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų administracinio darbo patirtį;
1.3. būti susipažinęs su:
1.3.1. Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VLK) įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos sistemą ir privalomąjį sveikatos draudimą;
1.3.2. Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą ir tvarkymą;
1.4. turėti ne žemesnę nei bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. Planuoja ir organizuoja Statistikos ir analizės skyriaus darbą.
2.2. Organizuoja iš informacinėje sistemoje „Sveidra" kaupiamų duomenų statistinių ataskaitų rengimą ir duomenų analizę bei jų teikimą administracijai, suinteresuotiems TLK padaliniams.
2.3. Kontroliuoja, ar laiku asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės ir optikos pateikia reikiamus duomenis informacinei sistemai „Sveidra".
2.4. Analizuoja ir nustato TLK reikalingos kompiuterinės technikos, programinės įrangos, programavimo ar kitų informacinių technologijų bei sistemų paslaugų ir prekių poreikį, teikia jį TLK direktoriui.
2.5. Koordinuoja papildomų kompiuterinių programų, reikalingų TLK funkcijoms vykdyti, projektavimo, kūrimo ir diegimo bei esamų tobulinimo ir optimizavimo darbų, atliekamų Statistikos ir analizės skyriaus darbuotojų, eigą.
2.6. Rengia Statistikos ir analizės skyriaus per savaitę atliktų darbų suvestines ir ateinančios savaitės darbų planus, teikia įgaliotam Administravimo skyriaus darbuotojui.
2.7. Kontroliuoja, kad periodiškai būtų atliekami Statistikos ir analizės skyriaus darbuotojų atsakomybei priskirtų TLK veiklos procesų ir produktų matavimai, analizuoja rezultatus, išvadas ir siūlymus teikia TLK direktoriaus pavaduotojui.
2.8. Dalyvauja rengiant metinius TLK veiklos planus ir šių planų įvykdymo ataskaitas.
2.9. Dalyvauja rengiant TLK metinius visuomenės informavimo planus ir TLK visuomenės informavimo priemonių ataskaitas.
2.10. Rengia informaciją ikiteisminio tyrimo institucijoms apie asmenų prisirašymą prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų.
2.11. Vykdo Statistikos ir analizės skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos kasmetinį vertinimą.
2.12. Kontroliuoja Statistikos ir analizės skyriaus darbuotojų atliekamas funkcijas, teikia siūlymus TLK direktoriaus pavaduotojui, TLK direktoriui dėl Statistikos ir analizės skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, jų skatinimo bei nuobaudų skyrimo.
2.13. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, vaistinėmis ir optikomis, sudariusiomis sutartis su TLK, bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.
2.14. Nagrinėja gaunamus raštus, rengia atsakymų projektus.
2.15. Užtikrina tinkamą oficialių dokumentų rengimą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir saugojimą Statistikos ir analizės skyriuje.
2.16. Atsako už Statistikos ir analizės skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
2.17. Dalyvauja rengiant bei tobulinant vietinius (lokalius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kt.), reglamentuojančius TLK veiklos valdymą, pagal kompetenciją juos rengia. Dalyvauja vertinant kaip šie dokumentai vykdomi.
2.18. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose nagrinėjant Statistikos ir analizės skyriaus atsakomybei priskirtus klausimus.
2.19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su TLK ar Statistikos ir analizės skyriaus funkcijomis susijusius TLK direktoriaus, TLK direktoriaus pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Statistikos ir analizės skyriaus uždaviniai, pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-21 16:25:48