_

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos arba matematikos krypties išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo srityje ir ne mažesnę kaip vienerių metų analitinio darbo patirtį;
1.3. būti susipažinęs su:
1.3.1. Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos sistemą ir privalomąjį sveikatos draudimą;
1.3.2. Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą ir tvarkymą;
1.4. turėti ne žemesnę nei bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. Analizuoja TLK veiklos zonos gyventojams asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sudariusiose sutartis su TLK, suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų vartojimą. Analizės rezultatus ir išvadas teikia suinteresuotiems TLK padaliniams.
|2.2. Analizuoja informacinėje sistemoje “Sveidra” sukauptus duomenis ir vertina lėtinių neinfekcinių ligų valdymą. Analizės rezultatus, išvadas ir siūlymus teikia TLK direktoriaus pavaduotojui.
2.3. Analizuoja ir vertina TLK veiklos zonos gyventojams teikiamų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų vartojimo pokyčius. Analizės rezultatus ir išvadas teikia suinteresuotiems TLK padaliniams.
2.4. Priima iš Šiaulių ir Telšių apskričių ASPĮ duomenis apie paslaugų, kurioms taikoma stebėsena, laukimo eiles, iš gautų duomenų rengia statistines ataskaitas, teikti jas VLK.
2.5. Organizuoja ASPĮ duomenų apie paslaugų laukimo eiles suvedimą į TLK interneto svetainę.
2.6. Analizuoja TLK veiklos zonos gyventojams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir tinkamumą, atlieka eilių asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti stebėseną. Analizės rezultatus, išvadas ir siūlymus teikia TLK direktoriaus pavaduotojui.
2.7. Atlieka sutartis su TLK sudariusiose vaistinėse išduotų kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių vartojimo analizę. Analizės rezultatus ir išvadas teikia suinteresuotiems TLK padaliniams.
2.8. Kaupia ir analizuoja duomenis apie TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos būklę, gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas. Analizės rezultatus teikia TLK Sutarčių skyriui.
2.9.Informaciją apie analizės metu nustatytus neadekvačius nukrypimus teikia TLK direktoriaus pavaduotojui.
2.10. Atsakomybės ribose atlieka TLK veiklos procesų ir produktų matavimus, analizuoja rezultatus, išvadas ir siūlymus teikia Statistikos ir analizės skyriaus vedėjui, TLK direktoriaus pavaduotojui.
2.11. Rengia informaciją TLK interneto svetainei bei TLK Stebėtojų tarybos posėdžiams.
2.12. Rūpinasi bylų sudarymu ir užbaigtų bylų tvarkymu Statistikos ir analizės skyriuje, perduoda skyriaus bylas archyvavimui.
2.13. Dalyvauja rengiant metinius TLK veiklos planus, TLK metinius visuomenės informavimo planus.
2.14. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose nagrinėjant su funkcijomis susijusius klausimus.
2.15. Nagrinėja gaunamus raštus, rengia atsakymų projektus.
2.16. Teikia siūlymus Statistikos ir analizės skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos tobulinimo.
2.17. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, sudariusiomis sutartis su TLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.
2.18. Vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenumatytus nenuolatinio pobūdžio su TLK ar Statistikos ir analizės skyriaus funkcijomis susijusius TLK direktoriaus, TLK direktoriaus pavaduotojo, Statistikos ir analizės skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Statistikos ir analizės skyriaus uždaviniai, pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2016-09-12 15:51:16