_

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.   turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

1.2.   turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo su operacinėmis sistemomis, MS Office priemonėmis, kompiuterių tinklais patirtį,

1.3.   mokėti administruoti katalogų tarnybos „Active Directory“ paslaugas.

1.4.   Gebėti naudoti kompiuterinę žymėjimo kalbą HTML (angl. Hyper Text Markup Language), pakopinius stilių šablonus CSS (angl. Cascading Style Sheets), suprasti dinaminę interpretuojamą programavimo kalbą PHP (angl. Hypertext Preprocessor);

1.5.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais privalomais norminiais aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, informacinių ir su jomis susijusių technologijų naudojimą, informacinių sistemų ir informacijos saugą, asmens duomenų apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.6.   žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

1.7.   gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

FUNKCIJOS

1. Administruoja Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) vietinį kompiuterių tinklą: vykdo tinklo priežiūrą, praplėtimą, modernizavimą fiziniame lygmenyje.

2. TLK mastu administruoja katalogų tarnybos „Active Directory“ paslaugas: kuria naujus, esant poreikiui, koreguoja esamus vartotojus.

3. Kompetencijos ribose sprendžia „Naudotojų aptarnavimo tarnybos“ sistemoje TLK grupės kompetencijos incidentus.

4. Prižiūri TLK naudojamą kompiuterinę techniką ir programinę įrangą, atlieka jos atnaujinimą ir sutrikimų šalinimą, palaikant normalų funkcionavimą ir tinkamą eksploatavimą kompiuterizuotose darbo vietose, tvarko TLK naudojamos kompiuterinės technikos ir programinės įrangos apskaitą.

5. Esant reikalui, instaliuoja TLK kompiuteriuose specializuotą ir bendros paskirties programinę įrangą, šalina jos sutrikimus.

6. Administruoja TLK interneto svetainę: užtikrina funkcionalumą, tvarko naudotojų prieigos teises, talpina informaciją ir atsakymus į svetainės lankytojų klausimus, rūpinasi svetainės struktūros atitikimu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo nuostatoms. Esant reikalui, inicijuoja svetainės turinio valdymo sistemos atnaujinimą.

7. Administruoja TLK kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą: užtikrina funkcionalumą, tvarko naudotojų prieigos teises.

8. Vykdo TLK saugos įgaliotinio ir informacijos saugos įgaliotinio funkcijas:

8.1.  Organizuoja ir kontroliuoja saugos nuostatų įgyvendinimą TLK.

8.2.  Atlieka TLK darbuotojų ir išorinių IT paslaugų teikėjų atstovų supažindinimą su ligonių kasų saugos dokumentais, užtikrina konfidencialumo pasižadėjimų saugojimą.

8.3.  Kompetencijos ribose koordinuoja informacijos saugos incidentų tyrimą ir sprendimą TLK.

8.4.  Dalyvauja informacijos saugos rizikos vertinime.

8.5.  Vykdo kitas TLK saugos įgaliotinio ir informacijos saugos įgaliotinio kompetencijai priskirtas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose saugos politikos įgyvendinimą.

9. Dalyvauja nustatant TLK reikalingos kompiuterinės technikos, programinės įrangos, programavimo ar kitų informacinių technologijų bei sistemų paslaugų ir prekių poreikį.

10. Inicijuoja kompiuterinės, programinės, kompiuterinio ryšio įrangos bei su jos priežiūra, remontu ir aptarnavimu susijusių paslaugų pirkimą.

11. Kompetencijos ribose konsultuoja TLK valstybės tarnautojus ir darbuotojus asmens duomenų apsaugos klausimais.

12. Kompetencijos ribose atlieka TLK veiklos procesų ir produktų matavimus, analizuoja rezultatus, išvadas ir siūlymus teikia Statistikos ir analizės skyriaus vedėjui, TLK direktoriaus pavaduotojui.

13. Kompetencijos ribose konsultuoja TLK valstybės tarnautojus ir darbuotojus kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo klausimais.

14. Kompetencijos ribose konsultuoja informacinės sistemos „Sveidra“ naudotojus darbo su šia sistema klausimais, duomenų teikėjus/gavėjus - duomenų mainų vykdymo klausimais.

15. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, Valstybine ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, sudariusiomis sutartis su TLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.

16. Kompetencijos ribose nagrinėja gaunamus raštus, rengia atsakymų projektus.

17. Kelia kvalifikaciją ir tobulinasi profesinėje srityje.

18. Vykdo kitus su TLK ir Statistikos ir analizės skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, TLK direktoriaus pavaduotojo, Statistikos ir analizės skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-05 15:07:18