_

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. Privalo turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, farmacijos, visuomenės sveikatos krypties (medicinos magistro, farmacijos magistro, visuomenės sveikatos magistro) arba jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę kaip vienerių metų klinikinio/vaistininko/ visuomenės sveikatos darbo patirtį arba ne mažesnę kaip vienerių metų darbo privalomojo sveikatos draudimo srityje patirtį.
1.2. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos  įstatymais, Lietuvos Respublikos   Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM), Valstybinės ligonių kasos prie SAM (toliau – VLK) įsakymais,  reguliuojančiais Lietuvos sveikatos sistemą, asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) veiklą,  privalomąjį sveikatos draudimą.
1.3. Išmanyti viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą ir tvarkymą.
1.4. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti bei organizuoti darbą, gebėti priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose, užtikrinant efektyviausią skyriui pavestų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą.
1.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Office PowerPoint.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. Dalyvauja ASPĮ, vaistinių ir optikų sudariusių sutartis su TLK (toliau - ASPĮ, vaistinės ir optikos), kontrolės planų rengime.
2.2. Vadovaudamasis SAM ir/ar VLK patvirtintais ASP paslaugų teikimo reikalavimais, farmacinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, atlieka ASPĮ, vaistinių ir optikų pateiktų dokumentų ir pasirengimo teikti iš PSDF biudžeto apmokamas paslaugas vertinimą.
2.3. Atlieka ASP paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto kiekio, kokybės bei atitikimo teisės aktais nustatytiems teikimo reikalavimams, vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir ortopedijos priemonių išrašymo ir išdavimo teisėtumo kontrolės procedūras:
2.3.1. ASPĮ draudžiamiesiems teikiamų ASP paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio ir kokybės kontrolę.
2.3.2. ASPĮ gydytojų išrašytų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, ortopedijos priemonių, kompensuojamų iš PSDF biudžeto lėšų, išrašymo, skyrimo teisingumo bei dokumentavimo kontrolę.
2.3.3. Kompensuojamųjų vaistų ir med. pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse tvarkos atitikimo teisės aktams bei su tuo susijusios vaistinių veiklos kontrolę.
2.3.4. Rengia Patikrinimo ir Ekspertizės pažymas, jas užregistruoja Patikrinimo ir Ekspertizės pažymų registruose. Nustačius žalą PSDF biudžetui, informuoja TLK Finansų ir apskaitos skyriaus vedėją - vyriausiąjį buhalterį.
2.3.5. Nustatyta tvarka dalyvauja patikrinimo rezultatų svarstyme.
2.3.6. Patikrinimo ir Ekspertizės pažymas teikia ASPĮ ir vaistinėms, optikoms, kuriose buvo atliekami patikrinimai bei, esant reikalui, kitoms institucijoms.
2.3.7. Nustatyta forma rengia VLK informaciją (Suvestines) apie atliktas kontrolės procedūras.
2.4. Vadovaudamasis atliktų kontrolės procedūrų duomenimis vertina ASP paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, prieinamumą ir tinkamumą.
2.5. Teikia siūlymus TLK direktoriui:
2.5.1. dėl ASPĮ turimos licencijos pakartotinio įvertinimo ar tikslinimo, medžiagos dėl gydytojų kvalifikacijos, kompetencijos bei tinkamumo toliau dirbti atliekamą darbą įvertinimo pateikimo atitinkamoms kompetentingoms institucijoms;
2.5.2. dėl efektyvesnio PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, teikiant su sveikatos priežiūra susijusias paslaugas;
2.5.3. rengiant ir tobulinant  sutartis su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis.
2.6. Konsultuoja ASPĮ, vaistines ir optikas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo: sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo gerinimo, atitikties nustatytiems reikalavimams, medicininio efektyvumo didinimo, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo (pardavimo), teikia metodinę pagalbą ASPĮ, vaistinėms ir optikoms,  siūlo būdus ASPĮ bei vaistinių ir optikų darbo gerinimui.
2.7. Kontroliuoja, kad apdraustųjų teisės būtų įgyvendinamos, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas sveikatos priežiūros teikimo sąlygas.
2.8. Nagrinėja asmenų pranešimus apie galimą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų pažeidimą, konsultuoja gyventojus jų teisių pažeidimo, galimai padaryto teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, klausimais.
2.9. Analizuoja ASPĮ pateiktus medicinos dokumentus, vertina suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir rengia išvadas dėl papildomo mokėjimo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
2.10. Atsakomybės ribose rengia medžiagą Šiaulių TLK Stebėtojų tarybai.
2.11. Nagrinėja gautus raštus, prašymus, skundus, rengia atsakymų projektus.
2.12. Rengia informaciją ir dalyvauja TLK specialistų susitikimuose su pacientų organizacijomis.
2.13. Rūpinasi bylų sudarymu ir užbaigtų tvarkymu Kontrolės skyriuje, perduoda skyriaus bylas archyvavimui.
2.14. Bendradarbiauja su kitais TLK skyriais, VLK bei kitomis institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis.
2.15. Pavedus TLK direktoriui, atstovauja TLK tarpžinybinėse darbo grupėse.
2.16. Vykdo kitus su TLK ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus ir TLK direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK  tikslai.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2016-06-06 14:39:48