_

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ar farmacijos krypties (medicinos magistro ar farmacijos magistro) arba jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę kaip trejų metų administracinio darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo srityje bei ne mažesnę kaip 1 metų patirtį asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir/ ar farmacinės veiklos kontrolės srityje;
1.2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - SAM), Valstybinės ligonių kasos prie SAM (toliau - VLK) įsakymais, reguliuojančiais Lietuvos sveikatos sistemą, asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau - ASPĮ) veiklą, farmacinę veiklą, privalomąjį sveikatos draudimą;
1.3. išmanyti viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą ir tvarkymą;
1.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti bei organizuoti darbą, gebėti priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose, užtikrinant efektyviausią skyriui pavestų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Office PowerPoint.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1 Organizuoja ir kontroliuoja Kontrolės skyriui (toliau - Skyrius) nustatytų funkcijų vykdymą, teikia pasiūlymus šiais klausimais TLK direktoriaus pavaduotojui ir TLK direktoriui.
2.2. Teikia metodinę pagalbą Kontrolės skyriaus darbuotojams.
2.3. Organizuoja ir dalyvauja rengiant ASPĮ, vaistinių ir optikų, sudariusių sutartis su TLK (toliau - ASPĮ, vaistinės ir optikos), kontrolės planus.
2.4. Vadovaudamasis SAM ir/ar VLK patvirtintais ASP paslaugų teikimo reikalavimais, farmacinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, atlieka ASPĮ, vaistinių ir optikų pateiktų dokumentų ir pasirengimo teikti iš PSDF biudžeto apmokamas paslaugas vertinimą.
2.5. Dalyvauja rengiant ir tobulinant sutartis tarp TLK ir ASPĮ, vaistinių, optikų.
2.6. Dalyvauja ruošiant vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kompensuojamų iš PSDF biudžeto lėšų, limitų paskirstymo ASPĮ principus.
2.7. Organizuoja ir atlieka ASP paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto kiekio, kokybės bei atitikimo teisės aktais nustatytiems teikimo reikalavimams, vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir ortopedijos priemonių išrašymo ir išdavimo teisėtumo kontrolės procedūras:
2.7.1. ASPĮ draudžiamiesiems teikiamų ASP paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio ir kokybės kontrolę.
2.7.2. ASPĮ gydytojų išrašytų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, ortopedijos priemonių, kompensuojamų iš PSDF biudžeto lėšų, išrašymo, skyrimo teisingumo bei dokumentavimo kontrolę.
2.7.3. Kompensuojamųjų vaistų ir med. pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse tvarkos atitikimo teisės aktams bei su tuo susijusios vaistinių veiklos kontrolę.
2.7.4. Rengia Patikrinimo ir Ekspertizės pažymas, jas užregistruoja Patikrinimo ir Ekspertizės pažymų registruose. Nustačius žalą PSDF biudžetui, informuoja TLK Finansų ir apskaitos skyriaus vedėją - vyriausiąjį buhalterį, rengia kontrolės procedūrų, kurių metu nustatyta žala PSDF biudžetui, suvestinę, teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui. Jei sveikatos priežiūros įstaigos ir vaistinės nustatytu laiku negrąžina žalos, informuoja TLK direktorių. Teikia išvadas sprendžiant nuobaudų skyrimo klausimą.
2.7.5. Kontrolės tvarkos aprašo nustatyta tvarka dalyvauja patikrinimo rezultatų svarstyme. Apibendrina kontrolės metu nustatytus trūkumus ir, esant reikalui, organizuoja atliktų kontrolės procedūrų rezultatų aptarimą su TLK ar ASPĮ, vaistinės, optikos administracija. Teikia  TLK vadovybei, tikrintos įstaigos vadovui ir steigėjui informaciją, vertinimus ir siūlymus, susijusius su ASP ir farmacijos paslaugų kokybės bei prieinamumo gerinimu, racionalesniu PSDF biudžeto lėšų panaudojimu.
2.7.6. Patikrinimo ir Ekspertizės pažymas teikia ASPĮ ir vaistinėms, kuriose buvo atliekami patikrinimai bei, esant reikalui, kitoms institucijoms. Teikia informaciją apie kontrolės metu nustatytus pažeidimus ASPĮ ir vaistinių ar optikų steigėjams.
2.7.7. Nustatyta forma rengia ir teikia VLK informaciją (Suvestines) apie visas TLK atliktas kontrolės procedūras bei šių procedūrų analizės ataskaitas.
2.8. Vadovaudamasis atliktų kontrolės procedūrų duomenimis vertina ASP paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, prieinamumą ir tinkamumą.
2.9. Teikia siūlymus TLK direktoriui:
7.9.1. dėl ASPĮ turimos licencijos pakartotinio įvertinimo ar tikslinimo, medžiagos dėl gydytojų kvalifikacijos, kompetencijos bei tinkamumo toliau dirbti atliekamą darbą įvertinimo pateikimo atitinkamoms kompetentingoms institucijoms;
2.9.2. dėl efektyvesnio PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, teikiant su sveikatos priežiūra susijusias paslaugas;
2.9.3. TLK atliekamos kontrolės klausimais;
2.9.4. rengiant ir tobulinant  sutartis su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis.
2.10. Konsultuoja ASPĮ, vaistines ir optikas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo: sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo gerinimo, atitikties nustatytiems reikalavimams, medicininio efektyvumo didinimo, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo (pardavimo), teikia metodinę pagalbą ASPĮ, vaistinėms ir optikoms, siūlo būdus ASPĮ bei vaistinių ir optikų darbo gerinimui.
2.11. Kontroliuoja, kad apdraustųjų teisės būtų įgyvendinamos, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas sveikatos priežiūros teikimo sąlygas.
2.12. Nagrinėja asmenų pranešimus apie galimą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų pažeidimą, konsultuoja gyventojus jų teisių pažeidimo, galimai padaryto teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, klausimais.
2.13. Analizuoja ASPĮ pateiktus medicinos dokumentus, vertina suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir rengia išvadas dėl papildomo mokėjimo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
2.14. Atsakomybės ribose rengia medžiagą Šiaulių TLK Stebėtojų tarybai.
2.15. Nagrinėja gautus raštus, prašymus, skundus, rengia atsakymų projektus.
2.16. Skyriaus atsakomybės ribose rengia ir teikia informaciją bendruomenei Šiaulių, Telšių regioninėje spaudoje, TLK interneto svetainėje, skelbimų lentose, monitoriuje.
2.17. Rengia informaciją ir dalyvauja TLK specialistų susitikimuose su pacientų organizacijomis.
2.18. Bendradarbiauja su kitais TLK skyriais, VLK bei kitomis institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis;
2.19. Pagal Šiaulių TLK direktoriaus ar jo pavaduotojo įgaliojimą atstovauja Šiaulių TLK kitose įstaigose, įmonėse, organizacijose, esant reikalui dalyvauja sprendžiant ginčus tarp Šiaulių TLK ir ASPĮ bei vaistinių, optikų.
2.20. Pavedus TLK direktoriui, atstovauja TLK tarpžinybinėse darbo grupėse.
2.21. Analizuoja teisės aktų, dokumentų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo, farmacinės veiklos, vykdant skyriui pavestas funkcijas praktinį taikymą ir, esant reikalui, teikia siūlymus juos tobulinti.
2.22. Atlieka Skyriaus atsakomybei priskirtų TLK veiklos procesų ir produktų matavimus, analizuoja rezultatus.
2.23. Dalyvauja rengiant metinį TLK veiklos planą ir šio plano įvykdymo ataskaitas.
2.24. Dalyvauja rengiant TLK metinį visuomenės informavimo priemonių planą ir šio plano įvykdymo ataskaitą.
2.25. Atlieka Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimą.
2.26. Dalyvauja rengiant bei tobulinant vietinius (lokalius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kt.), reglamentuojančius TLK veiklos valdymą, rengia vietinių (lokalinių) teisės aktų, susijusių su skyriaus veikla, projektus.
2.27. Užtikrina tinkamą oficialių dokumentų rengimą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir saugojimą Skyriuje.
2.28. Vykdo kitus su TLK ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus ir TLK direktoriaus pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-21 16:16:01