_

_

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus privalomus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, asmens duomenų apsaugą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.3. žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

1.4. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

FUNKCIJOS

2. Tvarko Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) veiklos ir TLK administruojamo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų gavimo ir panaudojimo buhalterinę apskaitą, vadovaudamasis Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą.

3. Tvarko atsiskaitymus su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ):

3.1. Įtraukia į apskaitą ASPĮ pateiktas sąskaitas už suteiktas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas;

3.2. Įtraukia į apskaitą ASPĮ pateiktas, pagal formoje Nr. 2 (biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita) nurodytas sumas skubiai konsultacinei sveikatos priežiūros pagalbai apmokėti;

3.3. Įtraukia į apskaitą gautinas sumas už pakartotinai išduotus kompensuojamuosius vaistų pasus (toliau–KVP) pacientams pagal ASPĮ pateiktas ataskaitas ir priskaitytas žalas pagal Kontrolės skyriaus pateiktas ekspertizės pažymų suvestines. Kontroliuoja ekspertizės pažymose nurodytų TLK teisėtų reikalavimų dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo vykdymą;

3.4. Įtraukia į apskaitą Šiaulių ir Telšių apskrities ASPĮ, su kuriomis TLK yra sudariusi sutartis, sąskaitas – faktūras už išduotus KVP pacientams;

3.5. Rengia mokėjimo pavedimus ASPĮ už išduotus KVP pacientams;

3.6. Rengia ir teikia paraiškas Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) finansavimui iš PSDF biudžeto gauti suteiktoms medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugoms, skubiai konsultacinei sveikatos priežiūros pagalbai ir restruktūrizavimo programai;

3.7. Paskirsto gautą finansavimą iš VLK ir rengia mokėjimo pavedimus medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugoms apmokėti;

3.8. Rengia mokėjimo pavedimus skubiai konsultacinei sveikatos priežiūros pagalbai ir restruktūrizavimo programai;

3.9. Kas mėnesį sudaro apskaitos registrus už praėjusį mėnesį. Sudarytus apskaitos registrus pateikia TLK Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjui – vyriausiajam buhalteriui;

3.10. Derina atsiskaitymus su ASPĮ ir rengia tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktus.

4. Registruoja ir išduoda vairuotojui ar vairuojančiam asmeniui kelionės lapus tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimui, kontroliuoja užpildymo teisingumą.

5. Tikrina, ar pateikti apskaitos dokumentai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, reikalauja, kad juose padarytos klaidos būtų ištaisytos.

6. Užtikrina atliekamų ūkinių ir finansinių operacijų registravimą apskaitos registruose pagal TLK Finansų ir apskaitos skyriui pateiktus duomenis.

7. Sudaro ir teikia VLK ataskaitas.

8. Suveda finansinės atskaitomybės duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemą (toliau - VSAKIS) Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytais terminais.

9. Vykdo kitus su TLK ir Finansų ir apskaitos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, Finansų ir apskaitos vedėjo – vyriausiojo buhalterio pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.

 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-27 16:28:03