_

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą buhalterinį ar ekonominį išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį privalomojo sveikatos draudimo srityje.
1.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VLK) direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos apsaugą, privalomąjį sveikatos draudimą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, TLK nuostatais, TLK direktoriaus įsakymais.
1.4. išmanyti viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisės aktų rengimą, dokumentų valdymą.
1.5. turėti ne žemesnę nei bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti buhalterine apskaitos programa ,,Stekas".

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1.Planuoja ir organizuoja Finansų ir apskaitos skyriaus veiklą.
2.2. Organizuoja ir kontroliuoja apskaitos procesą TLK.
2.3. Rūpinasi apskaitos metodikos nuolatiniu tobulinimu.
2.4. Užtikrina:
2.4.1. visų ūkinių ir finansinių operacijų atvaizdavimą apskaitoje pagal pateiktus Finansų ir apskaitos skyriui dokumentus;
2.4.2. racionalią ir tikslią TLK turto apskaitą. Teikia TLK direktoriui siūlymus turto saugumui ir racionaliam jo panaudojimui užtikrinti;
2.4.3. teisingų inventorizacijos rezultatų įtraukimą į apskaitą;
2.4.4. teisingą darbo užmokesčio TLK darbuotojams ir mokesčių apskaičiavimą bei savalaikį jų pervedimą į asmenines darbuotojų sąskaitas banke, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui;
2.4.5. tinkamą oficialių dokumentų rengimą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir saugojimą Finansų ir apskaitos skyriuje
2.4.6. savalaikį paraiškų rengimą ir teikimą VLK finansavimui iš PSDF biudžeto gauti;
2.4.7. teisingą ir savalaikį buhalterinės ir finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą VLK ir kitoms institucijoms.
2.5. Tikrina, ar gaunami apskaitos dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus.
2.6. Planuoja TLK veiklos išlaidas, sudaro TLK veikos išlaidų sąmatą, kontroliuoja jos vykdymą. Teikia siūlymus TLK direktoriui dėl sąmatos tikslinimo.
2.7 Atsako už Finansų ir apskaitos skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
2.8. Analizuoja pateiktus duomenis finansinei atskaitomybei sudaryti.
2.9. Sudaro finansinę atskaitomybę ir teikia ją VLK.
2.10. Teikia TLK direktoriui, TLK struktūriniams padaliniams susistemintą vidinėse  ataskaitose apskaitos informaciją, reikalingą sprendimams priimti.
2.11. Vykdo išankstinę (TLK išlaidų sąmatos vykdymo) finansų kontrolę.
2.12. Atlieka finansinę PSDF biudžeto lėšų, skirtų TLK veiklai, panaudojimo analizę.
2.13. Rengia vietinius (lokalinius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, taisykles ir kita), reglamentuojančius TLK vidines apskaitos valdymą, vertina, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulina.
2.14. TLK inventorizacijos komisijos nariams paaiškina inventorizacijos atlikimo ir inventorizacijos aprašų įforminimo tvarką.
2.15. Nagrinėja gaunamus raštus, rengia atsakymų projektus.
2.16. Dalyvauja Valstybės kontrolės ir kitų institucijų tikrinimų metu, vykdo Valstybės pareigūnų nurodymus.
2.17. Dalyvauja rengiant vietinius (lokalinius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles ir kita), reglamentuojančius TLK veiklos valdymą. Dalyvauja vertinant, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulinant.
2.18. Dalyvauja rengiant metinius TLK veiklos planus ir šių planų įvykdymo ataskaitas.
2.19. Rengia informaciją TLK stebėtojų tarybos posėdžiams, TLK administraciniams pasitarimams, TLK interneto svetainei.
2.20. Pagal savo profesinę kompetenciją konsultuoja TLK darbuotojus apskaitos ir kitais su jo profesine veikla ir pareigomis susijusiais klausimais.
2.21. Dalyvauja rengiant TLK metinius visuomenės informavimo planus ir TLK visuomenės informavimo priemonių ataskaitas.
2.22. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose nagrinėjant buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės klausimus.
2.23. Kontroliuoja skyriaus darbuotojų atliekamas funkcijas, teikia pasiūlymus TLK direktoriui dėl skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, jų skatinimo bei nuobaudų skyrimo.
2.24. Kontroliuoja, kad periodiškai būtų atliekami TLK veiklos procesų ir produktų priskirtų Finansų ir apskaitos skyriaus kompetencijai, matavimai ir analizuoja jų rezultatus.
2.25. Kontroliuoja ekspertizės pažymose nurodytų TLK teisėtų reikalavimų dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo vykdymą.
2.26. Vykdo pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos kasmetinį vertinimą.
2.27. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.
2.28. Vykdo kitus su TLK bei Finansų ir apskaitos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-21 16:02:26