_

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2 gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus privalomus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, asmens duomenų apsaugą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.3. žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

1.4. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

FUNKCIJOS

2. Tvarko TLK administruojamo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų gavimo ir panaudojimo buhalterinę apskaitą, vadovaudamasis Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą.

3. Tvarko atsiskaitymus su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ):

3.1. Įtraukia į apskaitą ASPĮ pateiktas sąskaitas už: suteiktas ASPĮ paslaugas, Europos Sąjungos, Europos ekonominės Erdvės šalių narių bei Šveicarijos piliečiams suteiktas ASPĮ paslaugas, potencialių donorų paruošimą, gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos, atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio, asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programas (toliau - prevencinės programos);

3.2. Rengia ir teikia paraiškas Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) finansavimui iš PSDF biudžeto gauti suteiktoms ASPĮ paslaugoms, vykdomoms prevencinėms programoms apmokėti, Europos Sąjungos, Europos ekonominės Erdvės šalių narių bei Šveicarijos piliečiams suteiktas ASPĮ paslaugas, potencialių donorų paruošimą;

3.3. Kas mėnesį sudaro apskaitos registrus už praėjusį mėnesį. Sudarytus registrus pateikia Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjui – vyriausiajam buhalteriui;

3.4. Derina atsiskaitymus su ASPĮ, rengia tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktus.

4. Tikrina, ar pateikti apskaitos dokumentai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, reikalauja, kad juose padarytos klaidos būtų ištaisytos.

5. Užtikrina atliekamų ūkinių ir finansinių operacijų registravimą apskaitos registruose pagal TLK Finansų ir apskaitos skyriui pateiktus dokumentus.

6. Sudaro ir teikia VLK ataskaitas.

7. Vykdo kitus su TLK ir Finansų ir apskaitos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo – vyriausiojo buhalterio pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-27 16:29:35