_

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje.

1.3 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) įsakymais, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VLK) direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, TLK nuostatais, TLK direktoriaus įsakymais.

1.4. išmanyti viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisės aktų rengimą, dokumentų valdymą;

1.5. turėti ne žemesnę nei bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti buhalterine apskaitos programa ,,Stekas”.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. Vykdo ūkinių operacijų einamąją finansinę kontrolę, siekiant užtikrinti, kad lėšos ir materialinės vertybės būtų naudojamos pagal paskirtį, tinkamai saugomos ir įtrauktos į apskaitą.

2.2. Vykdo lėšų, skirtų TLK veiklai finansuoti, buhalterinę apskaitą. Sudaro apskaitos registrus.

2.3. Vykdo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, trumpalaikio turto, prekių ir materialinių vertybių analitinę apskaitą, atsiskaitymus su TLK atskaitingais asmenimis. Sudaro apskaitos registrus.

2.4. Tvarko atsiskaitymų su įvairiomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis už TLK įsigytas materialines vertybes ir jai suteiktas paslaugas, atliktus darbus apskaitą, sudaro apskaitos registrus.

2.5. Rengia mokėjimo pavedimus įvairioms įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms už TLK įsigytas materialines vertybes ir jai suteiktas paslaugas, atliktus darbus.

2.6. Derina atsiskaitymus bei rengia atsiskaitymų suderinimo aktus su įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis už TLK veiklai įsigytas prekes, atliktas paslaugas bei darbus.

2.7. Apskaičiuoja TLK darbuotojams priklausantį darbo užmokestį, sudaro priskaitymo - atskaitymo žiniaraščius, sąrašus buhalterinėje apskaitos programoje ,,Stekas”. Nustatytais terminais perveda priskaitytą darbo užmokestį į TLK darbuotojų asmenines sąskaitas banke, fizinių asmenų pajamų mokestį - VMI, socialinio draudimo įmokas - VSDF.

2.8. Rengia ataskaitas VSDF valdybos skyriui, VMI, Statistikos departamentui, pažymas TLK darbuotojams apie priskaitytas su darbo santykiais susijusias pajamas.

2.9. Rengia ir teikia VLK paraiškas lėšoms, skirtoms TLK turtui ir materialinėms vertybėms įsigyti, atliktoms paslaugoms bei darbams apmokėti.

2.10. Rengia ir nustatytais terminais teikia VLK Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto TLK veiklos išlaidų apyskaitą.

2.11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtinta  Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, vykdo TLK gautų asignavimų, kasinių ir faktinių išlaidų apskaitą pagal patvirtintus kodus.

2.12. Tvarko TLK užbalansinių sąskaitų analitinę apskaitą.

2.13. Rengia ketvirtines ir metines formas prie TLK išlaidų sąmatų vykdymo balanso, finansinių ataskaitų rinkinių.

2.14. Sudaro ir nustatytais terminais teikia ataskaitas VLK.

2.15. Teikia inventorizacijos komisijai inventorizuojamo turto likučius pagal TLK direktoriaus įsakyme nurodytos inventorizacijos atlikimo dienos būklę.

2.16. Tikrina, ar inventorizacijos aprašai – sutikrinimo žiniaraščiai įforminti vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtintos Inventorizacijos tvarkos nuostatomis.

2.17. Teikia duomenis ir siūlymus TLK pirkimų plano sudarymui.

2.18. Rūpinasi bylų sudarymu ir užbaigtų bylų tvarkymu Finansų ir apskaitos skyriuje, perduoda skyriaus bylas archyvavimui.

2.19. Kontroliuoja pirminių ataskaitinių dokumentų užpildymo teisingumą, reikalauja, kad juose padarytos klaidos būtų ištaisytos.

2.20. Reikalauja, kad TLK darbuotojai pateiktu laiku ir kokybiškus pirminius ataskaitinius dokumentus.

2.21. Rengia medžiagą TLK interneto svetainei.

2.22. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.

2.23. Dalyvauja komisijų veikloje, pasitarimuose nagrinėjant turto ir materialinių vertybių apskaitos klausimus.

2.24. Dalyvauja rengiant vietinius (lokalinius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, taisykles ir kita), reglamentuojančius TLK vidinės apskaitos valdymą, vertina, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulina.

2.25. Nagrinėja gaunamus raštus ir rengia atsakymo projektus.

2.26. Rengia VLK nurodytais terminais Finansų ir apskaitos skyriaus svarbiausių atliktų  ar numatomų vykdyti darbų suvestines, teikia atsakingam TLK Administravimo skyriaus darbuotojui.

2.27. Tikrina, ar pateikti apskaitos dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus.

2.28. Vykdo kitus su TLK ir Finansų ir apskaitos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo – vyriausiojo buhalterio pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-27 16:23:48