_

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų;

1.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais privalomais norminiais aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.3. žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

1.4. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. Pildo medicininės apskaitos formas, patvirtinančias arba nepatvirtinančias medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

2.2. Rengia Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) informacinėje sistemoje ir išduoda privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus gyventojams, vykdyti išduotų pažymėjimų apskaitą.

2.3. Veda į TLK informacinę sistemą duomenis apie gyventojų draustumą privalomuoju sveikatos draudimu pagal gyventojų pateiktus draustumą patvirtinančius dokumentus.

2.4. Priima apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu gyventojų prašymus, rengia ir

išduoda Europos sveikatos draudimo korteles (toliau – ESDK) ir sertifikatus, laikinai pakeičiančius ESDK, vykdo jų apskaitą.

2.5. Išduoda gyventojams duomenų suvestines apie stacionare suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų kainas.

2.6. Atsakomybės ribose konsultuoja ir informuoja į TLK besikreipiančius asmenis.

2.7. Platina informacinę ir reklaminę medžiagą TLK lankytojams.

2.8. Atsakomybės ribose teikia praktinę metodinę pagalbą Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojams, kurių darbo vietos yra Telšių apskrities rajonų savivaldybėse, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimo, medicininės apskaitos formų vedimo į TLK informacinę sistemą, privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimų išdavimo, bei duomenų apie gyventojų draustumą privalomuoju sveikatos draudimu vedimo į TLK informacinę sistemą klausimais.

2.9. Esant reikalui, iš Telšių apskrityje veikiančių pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų priima asmenų prašymus įrašyti į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašus. Telšių rajono savivaldybės pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų priimtų asmenų prašymų įrašyti į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašus duomenis veda į TLK informacinės sistemos dantų protezavimo posistemę.

2.10. Esant reikalui, priima iš Telšių rajono savivaldybės gyventojų, savo lėšomis susiprotezavusių dantis, prašymus protezavimo išlaidoms padengti, sąskaitas už jiems suteiktas protezavimo paslaugas bei apmokėjimą patvirtinančius dokumentus ir teikia juos Gyventojų aptarnavimo skyriaus atsakingam specialistui Šiauliuose.

2.11. Vykdo kitus su TLK ir Gyventojų aptarnavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-15 10:30:07