_

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.   turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų;

1.2.  būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais privalomais norminiais aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.3.  žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

1.4.  gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.5.  mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1.   Pildo medicininės apskaitos formas, patvirtinančias arba nepatvirtinančias medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis.

2.2.  Administruoja Šiaulių apskrities gyventojų, laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų, eilę:

2.2.1. iš Šiaulių apskrityje veikiančių pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – PASPĮ) priima asmenų prašymus įrašyti į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašus;

2.2.2.  iš Šiaulių miesto savivaldybės PASPĮ priimtų asmenų prašymų įrašyti į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašus duomenis suveda į Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) informacinės sistemos dantų protezavimo posistemę;

2.2.3.  pagal asmenų ir Šiaulių apskrityje veikiančių PASPĮ pateiktus raštiškus prašymus veda į TLK informacinės sistemos dantų protezavimo posistemę informaciją apie įrašytų į dantų protezavimo sąrašus asmenų adresų pasikeitimus bei asmenų išbraukimą iš dantų protezavimo sąrašų;

2.2.4. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja asmenis apie jiems suteiktą sąrašo numerį ir apie galimybę gauti dantų protezavimo paslaugas, kartu pateikiant asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose gali būti suteiktos dantų protezavimo paslaugos, sąrašą.

2.3.   Priima sąskaitas iš gyventojų, savo lėšomis susiprotezavusių dantis, už jiems suteiktas dantų protezavimo paslaugas:

2.3.1.  priima iš gyventojų prašymus protezavimo išlaidoms padengti bei apmokėjimą patvirtinančius dokumentus;

2.3.2.  veda duomenis į dantų protezavimo posistemę.

2.4.   Tvarko TLK gaunamus gyventojų prašymus ir skundus:

2.4.1. priima iš asmenų prašymus ar skundus, juos registruoja, teikia TLK direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo rezoliucijai;

2.4.2.  kontroliuoja TLK gautų gyventojų prašymų ir skundų, reikalaujančių atsakymo, atsakymų pateikimo terminus bei informaciją apie tai teikti Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjui.

2.5.    Atsakomybės ribose konsultuoja ir informuoja  į TLK besikreipiančius asmenis.

2.6.  Išduoda gyventojams duomenų suvestines apie stacionare suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų kainas.

2.7.  Platina informacinę ir reklaminę medžiagą TLK lankytojams.

2.8.  Esant reikalui, tvarko Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą: veda į TLK informacinę sistemą duomenis apie gyventojų draustumą privalomuoju sveikatos draudimu pagal gyventojų pateiktus draustumą patvirtinančius dokumentus.

2.9.  Esant reikalui, priima apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu gyventojų prašymus, rengia ir išduoda Europos sveikatos draudimo korteles (toliau – ESDK) ir sertifikatus, laikinai pakeičiančius ESDK.

2.10.   Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, sudariusiomis sutartis su TLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms bei tarnybiniams pavedimams vykdyti.

2.11.   Atsakomybės ribose teikia praktinę metodinę pagalbą Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojams.

2.12.   Dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe, pasitarimuose, nagrinėjant atsakomybei priskirtus klausimus.

2.13.   Vykdo kitus su TLK ir Gyventojų aptarnavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-15 10:13:58