_

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų;

1.2.  būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais privalomais norminiais aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.3.  žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

1.4.  gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.5.  mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

 

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1.  Priima apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu gyventojų prašymus, rengia ir išduoda Europos sveikatos draudimo korteles (toliau – ESDK) ir sertifikatus, laikinai pakeičiančius ESDK, vykdo jų apskaitą.

2.2.  Vykdo ESDK blankų apskaitą, saugojimą ir paskirstymą Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojams. Teikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VLK) ESDK blankų paraiškas.

2.3.   Pildo medicininės apskaitos formas, patvirtinančias arba nepatvirtinančias medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

2.4.   Rengia Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) informacinėje sistemoje ir išduoda privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus gyventojams, vykdo išduotų pažymėjimų apskaitą.

2.5.   Tvarko Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą: veda į TLK informacinę sistemą duomenis apie gyventojų draustumą privalomuoju sveikatos draudimu pagal gyventojų pateiktus draustumą patvirtinančius dokumentus.

2.6.  Patvirtina užsieniečių, pateikusių E formos pažymas/struktūrizuotus elektroninius dokumentus (toliau – SED), draudimą, registruoja šiuos asmenis informacinėje sistemoje.

2.7.  Priima E 100 serijos pažymas/SED iš asmenų, atvykusių iš kitų Europos Sąjungos šalių narių bei vykdo priimtų E 100 serijos pažymų/SED apskaitą.

2.8.   Priima iš Pakruojo rajono savivaldybės gyventojų, savo lėšomis susiprotezavusių dantis, prašymus protezavimo išlaidoms padengti, sąskaitas už jiems suteiktas protezavimo paslaugas bei apmokėjimą patvirtinančius dokumentus ir teikia juos Gyventojų aptarnavimo skyriaus atsakingam   specialistui Šiauliuose.

2.9.   Iš Pakruojo rajono savivaldybės pirminių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų priimtų asmenų prašymų įrašyti į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašus duomenis suveda į TLK informacinės sistemos dantų protezavimo posistemę. 

2.10.    Išduoda gyventojams duomenų suvestines apie stacionare suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų kainas.

2.11.    Atsakomybės ribose konsultuoja ir informuoja į TLK besikreipiančius asmenis.

2.12.    Platina informacinę ir reklaminę medžiagą TLK lankytojams.

2.13.   Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, sudariusiomis sutartis su TLK, bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms bei tarnybiniams pavedimams vykdyti.

2.14.   Atsakomybės ribose teikia praktinę metodinę pagalbą Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojams.

2.15.   Dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe, pasitarimuose, nagrinėjant atsakomybei priskirtus klausimus.

Vykdo kitus su TLK ir Gyventojų aptarnavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-09-22 16:16:52