_

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.  Turėti aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilygintą išsilavinimą;

1.2.  Turėti ne mažesnę kaip trejų metų administracinio darbo patirtį;

1.3.  Būti susipažinusiam su:

1.3.1.  Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos sistemą ir privalomąjį sveikatos draudimą;

1.3.2. Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą ir tvarkymą;

1.4.  Turėti ne žemesnę nei bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. Planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą.

2.2. Konsultuoja ir informuoja gyventojus apie TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą bei administracinių paslaugų teikimo tvarką, konsultuoja apie sveikatos draudimo ir paslaugų teikimo Lietuvoje ir Europos Sąjungoje tvarką:

2.2.1. konsultuoja ir informuoja į TLK besikreipiančius asmenis;

2.2.2. rengia gyventojams skirtą informacinę medžiagą TLK internetinei svetainei;

2.2.3. rengia lankstinukus, atmintines, biuletenius;

2.2.4. platina informacinę ir reklaminę medžiagą TLK lankytojams, bendruomenei per visuomenės sveikatos įstaigas, savivaldybių visuomenės sveikatos biurus, aukštojo mokslo įstaigas;

2.2.5. rengia informaciją spausdinimui regioninėje spaudoje;

2.2.6. rengia informaciją talpinimui TLK skelbimų lentose ir monitoriuje;

2.2.7. organizuoja susitikimus su savivaldybių atstovais, Bendruomenių sveikatos tarybomis, visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, aukštojo mokslo įstaigomis;

2.2.8. organizuoja informacijos susitikimams rengimą, atsakomybės ribose ją rengia.

2.3. Atlieka TLK gautų gyventojų prašymų ir skundų analizę.

2.4. Rengia VLK nurodytais terminais Skyriaus svarbiausių atliktų ar numatomų vykdyti darbų suvestines, teikia atsakingam TLK Administravimo skyriaus darbuotojui. 

2.5. Kontroliuoja, kad periodiškai būtų atliekami Skyriaus darbuotojų atsakomybei priskirtų TLK veiklos procesų ir produktų matavimai ir analizuoja jų rezultatus. Išvadas teikia TLK direktoriaus pavaduotojui.

2.6. Dalyvauja rengiant TLK veiklos ir visuomenės informavimo planų projektus ir šių planų įvykdymo ataskaitas.

2.7. Dalyvauja rengiant vietinius (lokalius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kt.), reglamentuojančius TLK veiklos valdymą, atsakomybės ribose juos rengia. Dalyvauja vertinant, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulinant.

2.8.Nagrinėja gaunamus raštus, pareiškimus bei skundus,  ir rengia atsakymų projektus.

2.9. Užtikrina tinkamą oficialių dokumentų rengimą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir saugojimą Skyriuje.

2.10. Analizuoja dokumentų, reglamentuojančių privalomąjį sveikatos draudimą, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų organizavimą, dantų protezavimo paslaugų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, teikimo tvarką, asmens duomenų teisinę apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, vykdant Skyriui pavestas funkcijas ir, esant reikalui, teikia siūlymus juos tobulinti.

2.11. Kontroliuoja Skyriaus darbuotojų atliekamas funkcijas, teikia pasiūlymus TLK direktoriui ir (ar) direktoriaus pavaduotojui dėl Skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, jų skatinimo bei nuobaudų skyrimo.

2.12. Atlieka pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos kasmetinį vertinimą.

2.13. Atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

2.14. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme numatytiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms bei tarnybiniams pavedimams vykdyti.

2.15. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe, pasitarimuose, nagrinėjant atsakomybei priskirtus klausimus. 

2.16. Vykdo kitus su TLK ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-15 10:08:05