_

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2.  būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais privalomais norminiais aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.3.  žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

1.4.  gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.5.  mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. Administruoja Šiaulių apskrities gyventojų, laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų, eilę:

2.1.1. iš Šiaulių apskrityje veikiančių pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – PASPĮ) priima asmenų prašymus įrašyti į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašus;

2.1.2.  iš Šiaulių miesto savivaldybės PASPĮ priimtų asmenų prašymų įrašyti į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašus duomenis suveda į Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) informacinės sistemos dantų protezavimo posistemę;

2.1.3.  pagal asmenų ir Šiaulių apskrityje veikiančių PASPĮ pateiktus raštiškus prašymus veda į TLK informacinės sistemos dantų protezavimo posistemę informaciją apie įrašytų į dantų protezavimo sąrašus asmenų adresų pasikeitimus bei asmenų išbraukimą iš dantų protezavimo sąrašų;

2.1.4.  teisės aktų nustatyta tvarka informuoja asmenis apie jiems suteiktą sąrašo numerį ir apie galimybę gauti dantų protezavimo paslaugas, kartu pateikiant asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose gali būti suteiktos dantų protezavimo paslaugos, sąrašą;

2.1.5.  sudaro ir per nurodytą terminą teikia Šiaulių apskrityje veikiančioms PASPĮ nesikreipusių protezuotis asmenų sąrašus, gavus PASPĮ patikslinimus, raštu informuoja nesikreipusius asmenis apie išbraukimą iš TLK sąrašo;

2.1.6.  atideda dantų protezavimo paslaugų teikimo laiką, kai yra Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto Komisijos nutarimas.

2.2.  Priima sąskaitas iš gyventojų, savo lėšomis susiprotezavusių dantis, už jiems suteiktas dantų protezavimo paslaugas:

2.2.1. priima iš gyventojų prašymus protezavimo išlaidoms padengti bei apmokėjimą patvirtinančius dokumentus;

2.2.2. veda duomenis į dantų protezavimo posistemę;

2.2.3.  kas mėnesį nustatyta tvarka teikia Asmenų, kuriems kompensuojamos dantų protezavimo išlaidos, sąrašą už praėjusį mėnesį TLK Finansų ir apskaitos skyriui.

2.3.  Tvarko TLK gaunamus gyventojų prašymus ir skundus: priima iš asmenų prašymus ir skundus, juos registruoja ir teikia TLK direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo rezoliucijai.

2.4.   Pildo medicininės apskaitos formas, patvirtinančias arba nepatvirtinančias medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimą PSDF biudžeto lėšomis.

2.5. Išduoda gyventojams duomenų suvestines apie stacionare suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų kainas.

2.6. Atsakomybės ribose atlieka TLK veiklos procesų ir produktų matavimus ir analizuoja jų rezultatus. Išvadas ir siūlymus teikia Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjui.

2.7. Atsakomybės ribose konsultuoja ir informuoja į TLK besikreipiančius asmenis.

2.8. Dalyvauja rengiant, atnaujinant gyventojams skirtą informacinę medžiagą TLK internetinėje svetainėje, rengiant informacinę medžiagą spaudai, lankstinukus, atmintines, biuletenius.

2.9. Platina informacinę ir reklaminę medžiagą TLK lankytojams.

2.10. Esant reikalui, tvarko Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą: veda į TLK informacinę sistemą duomenis apie gyventojų draustumą privalomuoju sveikatos draudimu pagal gyventojų pateiktus draustumą patvirtinančius dokumentus.

2.11. Esant reikalui, priima apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu gyventojų prašymus, rengia ir išduoda Europos sveikatos draudimo korteles (toliau – ESDK) ir sertifikatus, laikinai pakeičiančius ESDK.

2.12. Nagrinėja gaunamus raštus bei ruošia atsakymų projektus.

2.13. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, sudariusiomis sutartis su TLK, bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės  aprašyme numatytoms funkcijoms bei tarnybiniams pavedimams vykdyti.

2.14. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe, pasitarimuose, nagrinėjant atsakomybei priskirtus klausimus.

2.15. Vykdo kitus su TLK ir Gyventojų aptarnavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-15 10:12:57