_

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų administracinio darbo patirtį;
1.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos apsaugą ir privalomąjį sveikatos draudimą;
1.4. išmanyti viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų valdymą;
1.5. turėti ne žemesnę nei bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. Planuoja ir organizuoja Administravimo skyriaus darbą.
2.2. Rengia vietinius (lokalinius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kita), reglamentuojančius TLK veiklos valdymą,vertina, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulina.
2.3. Organizuoja TLK veiklos planavimo dokumentų rengimą, vertinimą ir tobulinimą bei kontroliuoja jų vykdymą:
2.3.1. Organizuoja metinio TLK veiklos plano rengimą, vertinimą ir tobulinimą, vykdo derinimą su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK). Kontroliuoja šio plano vykdymą. Rengia TLK veiklos plano įgyvendinimo ataskaitas, teikia jas VLK.
2.3.2. Organizuoja TLK visuomenės informavimo plano, rengimą, kontroliuoja jo įgyvendinimą.
2.4. Užtikrina ligonių kasose formuojamos žmogiškųjų išteklių valdymo politikos nuostatų įgyvendinimą TLK bei kontroliuoja susijusių procesų vykdymą.
2.5. Organizuoja TLK struktūros derinimą su VLK.
2.6. Rengia TLK pareigybių sąrašus, konsultuoja TLK struktūrinių padalinių vadovus pareiginių nuostatų ir pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia pastabas, išvadas, siūlymus dėl pareiginių nuostatų ir pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo.
2.7. Padeda TLK direktoriui formuoti TLK personalo mokymo prioritetus, rengia TLK personalo metinius mokymo planus, koordinuoja jų įgyvendinimą.
2.8. Organizuoja TLK valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimo procesą, atlieka jo stebėseną. Konsultuoja TLK struktūrinių padalinių vadovus, darbuotojus veiklos vertinimo klausimais.
2.9. Prižiūri, kaip funkcionuoja kokybės vadybos sistema, ir nuolat ją tobulina.
Rūpinasi, kad reguliariai būtų vertinami ir atnaujinami kokybės vadybos sistemos dokumentai, siekiant užtikrinti jų atitikimą standartų reikalavimams bei TLK veiklą reglamentuojantiems dokumentams.
2.10. Atsakomybės ribose rengia informaciją TLK stebėtojų tarybos posėdžiams.
2.11. Organizuoja TLK stebėtojų tarybos posėdžius.
7.12. Kontroliuoja, kad periodiškai būtų atliekami TLK veiklos procesų ir produktų, priskirtų Administravimo skyriaus atsakomybei, matavimai, ir analizuoja jų rezultatus.
2.13. Vykdo pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimą.
2.14. Nagrinėja gaunamus raštus, rengia atsakymų projektus.
2.15. Užtikrina tinkamą oficialių dokumentų rengimą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir saugojimą Administravimo skyriuje.
2.16. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.
2.17. Kontroliuoja skyriaus darbuotojų atliekamas funkcijas, teikia siūlymus TLK direktoriui dėl skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, jų skatinimo bei nuobaudų skyrimo.
2.18. Atsako už Administravimo skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
2.19. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose TLK veiklos valdymo, personalo valdymo, dokumentų valdymo, kokybės vadybos, TLK veiklos viešinimo, korupcijos prevencijos klausimais.
2.20. Vykdo kitus su TLK ir Administravimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2016-09-12 15:50:38