_
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo ir ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityse;
1.3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų organizavimą, dokumentų valdymą;
1.4. turėti ne žemesnę nei bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
1.5. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. Vykdo supaprastintų viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
2.2. Renka, kaupia, analizuoja informaciją apie numatomus ir atliekamus pirkimus, sudarytas pirkimų sutartis bei sutarčių įvykdymo rezultatus.
2.3. Organizuoja TLK pirkimų planų rengimą.
2.4. Perduoda prekes darbuotojams.
2.5. Rengia Viešųjų pirkimų ataskaitas ir teikia jas Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
2.6. Koordinuoja ir kontroliuoja dokumentų, reglamentuojančių oficialiųjų TLK dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą, reikalavimų įgyvendinimą TLK:
2.6.1. Kasmet parengia suvestinį TLK numatomų sudaryti bylų planą - dokumentacijos planą (jei reikia - jo papildymų sąrašą), dokumentų registrų sąrašą, pateikia juos TLK dokumentus kaupiančiam valstybės archyvui.
2.6.2. Suveda bylų sudarymo suvestinius duomenis, įrašo juos į dokumentacijos planą ir dokumentacijos plano papildymo sąrašą (jei toks buvo sudarytas).
2.6.3. Organizuoja TLK dokumentų atranką nuolatiniam, ilgam saugojimui.
2.6.4. Sudaro metinius nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus.
2.6.5. Organizuoja TLK dokumentų atranką naikinimui.
2.6.6. Rengia naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus, derina juos su TLK dokumentus kaupiančiu valstybės archyvu.
2.6.7. Užtikrina priimtų į archyvą TLK dokumentų saugojimą, apskaitą, naudojimą.
2.6.8. Organizuoja TLK dokumentų perdavimą valstybiniam saugojimui.
2.6.9. Rūpinasi bylų sudarymu ir užbaigtų bylų tvarkymu Administravimo skyriuje, perduoda skyriaus bylas archyvavimui.
2.6.10. Kontroliuoja dokumentų, reglamentuojančių oficialiųjų dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą, reikalavimų įgyvendinimą TLK struktūriniuose padaliniuose.
2.6.11. Informuoja TLK direktorių apie dokumentų tvarkymo, apskaitos ir saugojimo reikalavimų laikymosi būklę TLK, teikia siūlymus, kaip ją tobulinti.
2.6.12. Dalyvauja rengiant vietinius (lokalinius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, ir kita), reglamentuojančius TLK oficialių dokumentų valdymą, atsakomybės ribose juos rengia. Dalyvauja vertinant, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulinant.
2.6.13. Teikia TLK darbuotojams metodines rekomendacijas dokumentų tvarkymo, apskaitos ir saugojimo klausimais.
2.7. Vykdo TLK antspaudų, spaudų apskaitą, naudojimo ir saugojimo kontrolę.
2.8. Rūpinasi TLK turto draudimu.
2.9. Nagrinėja gaunamus raštus, rengia atsakymų projektus.
2.10. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.
2.11. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose su viešaisiais pirkimais, dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
2.12. Vykdo kitus su TLK ir Administravimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, Administravimo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-21 15:56:34