_

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.   turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (biomedicinos mokslų studijų srities ar fizinių mokslų studijų srities, ar socialinių mokslų studijų srities) išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį (biomedicinos mokslų studijų srities ar fizinių mokslų studijų srities, ar socialinių mokslų studijų srities) išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais privalomais norminiais aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmens duomenų apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.3.   žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

1.4.   gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.5.   mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

FUNKCIJOS

1. Priima iš Telšių apskrities vaistinių ir optikų, sudariusių sutartis su Šiaulių teritorine ligonių kasa (toliau – TLK) duomenis ir sąskaitas už išduotus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones. Kontroliuoja, ar laiku vaistinės ir optikos pateikia reikiamus duomenis informacinei sistemai „Sveidra“, tikrina, ar šie duomenys teisingi ir tinkamai pateikiami bei tikrina sąskaitų pagrįstumą.

2. Iš Telšių apskrities asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), sudariusių sutartis su TLK, priima ataskaitas ir sąskaitas apie išduotus kompensuojamųjų vaistų pasus (toliau – KVP). Kontroliuoja, ar laiku ASPĮ pateikia reikiamus duomenis informacinei sistemai „Sveidra“, tikrina ar šie duomenys teisingi ir tinkamai pateikiami, ar ASPĮ ataskaitose ir sąskaitose pateikiami duomenys atitinka informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis.

3. Priima iš Telšių apskrities ASPĮ, sudariusių sutartis su TLK, KVP titulinio puslapio lipduko blankų, receptų knygelių ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų blankų paraiškas, rengia paraiškų suvestinę.

4. Išduoda Telšių apskrities ASPĮ KVP titulinio puslapio lipduko blankus, receptų knygeles ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų blankus, išduotų blankų ir knygelių numerius veda į informacinę sistemą „Sveidra“, priskiriant juos ASPĮ.

5. Konsultuoja vaistines ir optikas dėl sąskaitų suderinimo ir išrašymo.

6. Gavus iš teisėtvarkos institucijų informacinį pranešimą apie galimai padarytą žalą Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetui, apskaičiuoja PSDF biudžetui padarytą galimos žalos dydį, naudodamasis informacinės sistemos “Sveidra” duomenimis apie apdraustiesiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Informaciją apie padarytos žalos dydį teikia TLK Administravimo skyriui.

7. Kaupia ir analizuoja duomenis apie TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos būklę, gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas. Analizės rezultatus teikia suinteresuotiems TLK padaliniams.

8. Analizuoja TLK veiklos zonos gyventojams ASPĮ, sudariusiose sutartis su TLK, suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sutartis su TLK sudariusiose vaistinėse išduotų kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių vartojimą, vertina lėtinių neinfekcinių ligų valdymą, analizių rezultatus ir išvadas teikia suinteresuotiems TLK padaliniams.

9. Kompetencijos ribose nagrinėja gaunamus raštus, rengia atsakymų projektus.

10. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, Valstybine ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos, ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis, sudariusiomis sutartis su TLK, bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.

11. Vykdo kitus su TLK ir Statistikos ir analizės skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, TLK direktoriaus pavaduotojo, Statistikos ir analizės skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-05 15:22:20