_

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

1.2. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

1.3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisinę sąrangą, privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, teisės aktų rengimo rekomendacijomis, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo bei apskaitos taisyklėmis.

1.4. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. Dalyvauja rengiant vietinius (lokalius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kita), reglamentuojančius TLK veiklos valdymą, skyriaus vedėjui pavedus, juos rengia. Dalyvauja vertinant, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulinant.

2.2. Vertina TLK struktūrinių padalinių parengtus teisės aktų, sutarčių projektus juridinės technikos požiūriu bei jų atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems šalies ir ES teisės aktams, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus.

2.3. Analizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių privalomojo sveikatos draudimo veiklą, praktinį taikymą, esant reikalui, teikia siūlymus juos tobulinti.

2.4. Dalyvauja rengiant sutarčių (įskaitant ir jų priedus) tarp TLK ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančių įstaigų projektus.

2.5. Rengia ieškinius dėl žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetui atlyginimo fiziniams ir juridiniams asmenims (Šiaulių m., Šiaulių, Akmenės, Joniškio, Pakruojo r. savivaldybės) dėl kurių kaltės buvo padaryta žala apdraustojo sveikatai, kai nukentėjusiojo asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų.

2.6. Rengia ieškinius dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo draudžiamiesiems asmenims (Šiaulių m., Šiaulių, Akmenės, Joniškio, Pakruojo r. savivaldybės), kai jie Lietuvoje, Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje neturėdami apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statuso neteisėtai naudojosi iš PSDF biudžeto apmokamomis paslaugomis.

 2.7. Rengia pretenzijas draudimo bendrovėms dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo už nukentėjusiųjų asmenų  gydymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose po eismo įvykio metu patirtų sužalojimų (Šiaulių m., Šiaulių, Akmenės, Joniškio, Pakruojo r. savivaldybės).

2.8. Sudaro žalos PSDF biudžetui atlyginimo sutartis, kontroliuoja šių sutarčių vykdymą (Šiaulių m., Šiaulių, Akmenės, Joniškio, Pakruojo r. savivaldybės).

2.9. Teisės aktų nustatyta tvarka išieško iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių PSDF biudžetui padarytą žalą.

2.10. TLK direktoriui įgaliojus:

2.10.1. įstatymų nustatytais pagrindais atstovauja privalomąjį sveikatos draudimą vykdančią instituciją šalies teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose ir prokuratūrose, naudojantis visomis įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis bei atstovaujamosios institucijos įgalinimais jos vardu atlieka visus procesinius veiksmus.

2.10.2. atstovauja TLK visų instancijų teismuose ir atlieka atstovaujamosios institucijos vardu visus procesinius veiksmus.

2.11. Rūpinasi TLK turto, priskirto jai naudoti patikėjimo teise ar pagal panaudą, teisine registracija, panaudos sutarčių sudarymu.

2.12. Rengia ūkinių sutarčių TLK veiklai užtikrinti (kai viešąjį pirkimą vykdo supaprastintų viešųjų pirkimų organizatorius) projektus.

2.13. Pagal kompetenciją teikia konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus TLK darbuotojams teisiniais klausimais, iškylančiais jiems vykdant tiesiogines funkcijas.

2.14. Pagal kompetenciją konsultuoja į TLK besikreipiančius fizinius ir juridinius asmenis teisiniais klausimais privalomojo sveikatos draudimo srityje.

2.15. Nagrinėja gaunamus raštus, prašymus, skundus, rengia atsakymų projektus.

2.16. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.

2.17. Esant reikalui, dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose užtikrindamas Privalomojo sveikatos draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą.

2.18. Vykdo kitus su TLK ir Administravimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, Administravimo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-02-03 16:49:33