_

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba viešojo administravimo, arba teisės krypties išsilavinimą arba biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ar visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;

1.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

1.3. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos sveikatos sistemą, sveikatos draudimą ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą;

1.4. Išmanyti viešąjį administravimą, valstybės tarnybos specifiką ir darbo santykius;

1.5. Išmanyti Europos šalių sveikatos priežiūros sistemų organizavimo principus, būti susipažinusiam su įvairiais sveikatos draudimo modeliais;

1.6. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti bei organizuoti darbą;

1.7. Mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas).

 FUNKCIJOS

2. TLK direktorius vykdo šias funkcijas:

2.1. Organizuoja TLK veiklą ir užtikrina nustatytų TLK funkcijų bei metiniame plane numatytų uždavinių įgyvendinimą;

2.2. Užtikrina sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ) dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo ir sutarčių su vaistinėmis dėl išlaidų kompensuojamiesiems vaistams bei medicinos pagalbos priemonėms kompensavimo sudarymą;

2.3. Užtikrina apmokėjimą ASPĮ už apdraustiesiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir vaistinėms už išduotus vaistus bei medicinos pagalbos priemones;

2.4. Organizuoja ASPĮ, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ar TLK, veiklos priežiūrą;

2.5. Organizuoja Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetui padarytos žalos išieškojimą;

2.6. Organizuoja finansinės bei ekonominės PSDF biudžeto lėšų naudojimo analizės ir sveikatos priežiūros paslaugų struktūros, prieinamumo bei kokybės kitimo tendencijų analizės atlikimą;

2.7. Organizuoja savo veiklos zonos savivaldybių gyventojų sveikatos būklės ir gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijų analizės atlikimą;

2.8. Organizuoja apdraustiesiems teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo stebėseną;

2.9. Sprendžia pavestus klausimus, susijusius su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų, koordinuojančių socialinės apsaugos sistemas, įgyvendinimu sveikatos draudimo srityje;

2.10. Atstovauja TLK valstybės institucijose, įstaigose ir privačiose įstaigose bei įmonėse;

2.11. Organizuoja TLK veiklos sąmatos sudarymą;

2.12. Suderinęs su VLK, nustato TLK struktūrą;

2.13. Tvirtina skyrių ir padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, priima ir atleidžia iš darbo TLK darbuotojus, juos skatina ir taiko nuobaudas;

2.14. Organizuoja savo veiklos zonoje visuomenės informavimą apie privalomąjį sveikatos draudimą;

2.15. Vykdo korupcijos prevenciją TLK;

2.16. Atsako už TLK veiklos rezultatus, teisėtą PSDF biudžeto lėšų panaudojimą ir skirtų asignavimų neviršijimą;

2.17. Atsiskaito už TLK veiklą VLK vadovybei;

2.18. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, VLK nuostatų, VLK direktoriaus įsakymų, Šiaulių TLK nuostatų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas bei vienkartinius VLK vadovybės pavedimus.


Paskutinis atnaujinimas: 2016-09-01 15:38:31