_

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

1.3. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos sveikatos sistemą, sveikatos draudimą ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą;

1.4. Išmanyti viešąjį administravimą, valstybės tarnybos specifiką ir darbo santykius;

1.5. Išmanyti Europos šalių sveikatos priežiūros sistemų organizavimo principus, būti susipažinusiam su įvairiais sveikatos draudimo modeliais;

1.6. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti bei organizuoti darbą;

1.7. Mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas).

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. Laikinai nesant Šiaulių TLK direktoriaus, vykdo Šiaulių TLK direktoriaus funkcijas.

2.2. Koordinuoja ir kontroliuoja Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo, Kontrolės, Statistikos ir analizės, Sutarčių skyrių veiklą, teikia siūlymus Šiaulių TLK direktoriui dėl šių skyrių darbo organizavimo tobulinimo, skyrių vedėjų skatinimo, nuobaudų taikymo. Vykdo šių skyrių vedėjų tarnybinės veiklos vertinimą.

2.3. Organizuoja Šiaulių TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos priežiūros poreikių nustatymą ir vertinimą, atrankinius draudžiamųjų sveikatos būklės stebėjimus, analizuoja ir vertina duomenis apie Šiaulių TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos būklę, teikia išvadas bei siūlymus šiais klausimais Šiaulių TLK direktoriui, jo pavedimu Šiaulių TLK stebėtojų tarybai, savivaldybių administracijoms.

2.4. Koordinuoja draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu įskaitos tvarkymą.

2.5. Koordinuoja sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ) dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų bei su vaistinėmis dėl išlaidų kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensavimo projektų parengimą bei suderinimą.

2.6. Organizuoja ASPĮ teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto, kiekio, kokybės, prieinamumo ir tinkamumo, PSDF biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumo ir teisėtumo kontrolę, sveikatos priežiūros paslaugų struktūros, prieinamumo bei kokybės kitimo tendencijų analizę.

2.7. Koordinuoja ir teikia informaciją draudžiamiesiems apie iš PSDF kompensuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų teikimo tvarką ir sąlygas.

2.8. Teikia siūlymus Šiaulių TLK direktoriui dėl PSDF biudžeto lėšų efektyvaus naudojimo, Šiaulių TLK veiklos organizavimo.

2.9. Sprendžia klausimus, susijusius su Šiaulių TLK kompetencijai priskirtų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų įgyvendinimu sveikatos draudimo srityje.

2.10. Šiaulių TLK direktoriaus pavedimu atstovauja Šiaulių TLK kitose įstaigose, įmonėse, organizacijose, bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Vyriausybės, valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų, organizacijų vadovais ir (ar) kompetentingais atstovais.

2.11. Pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus raštus, prašymus, skundus, rengia atsakymų, Šiaulių TLK vidaus teisės aktų projektus.

2.12. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose užtikrindamas Lietuvos Respublikos privalomojo sveikatos draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą.

2.13. Vykdo kitus su Šiaulių TLK funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Šiaulių TLK direktoriaus, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Šiaulių TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2016-12-15 17:06:33