_

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ar žurnalistikos, ar viešųjų ryšių, ar informacijos paslaugų krypties ar humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos krypties) išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį visuomenės informavimo srityje;
1.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais privalomais norminiais aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimą, oficialios informacijos teikimą ir platinimą, privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmens duomenų apsaugą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą  ir gebėti juos taikyti praktikoje;
1.4. žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;
1.5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

FUNKCIJOS

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. Formuoja Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) įvaizdį visuomenėje.
2.2. Rengia TLK metinį visuomenės informavimo planą ir atsako už jo įgyvendinimą. Rengia visuomenės informavimo plano vykdymo ataskaitas, pristato jas TLK vadovybei, teikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK).
2.3. Renka viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie ligonių kasų ir sveikatos sistemos veiklą, žiniasklaidos ir visuomenės atstovų pranešimus, nuomonę, kritiką ir pastabas, informuoja TLK direktorių.
2.4. Organizuoja TLK direktoriaus ir darbuotojų bendravimą su žiniasklaida, dalyvavimą informaciniuose ir dalykiniuose susitikimuose su visuomene, pacientų organizacijomis, sveikatos priežiūros specialistais, sveikatos priežiūros įstaigų vadovais, farmacijos verslo atstovais ir kt.
2.5. Atsako už informacijos žiniasklaidai rengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo numatytomis sąlygomis ir terminais.
2.6. Rengia  informacinę medžiagą visuomenei,  TLK interneto svetainei.
2.7. Inicijuoja, organizuoja, rengia visuomenei ir tikslinėms grupėms skirtus TLK renginius (konferencijas, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir kitus renginius bei susitikimus).
2.8. Organizuoja ir koordinuoja informacinių leidinių (biuletenių, lankstinukų ir kt.), video filmų, televizijos, radijo laidų apie TLK veiklą kūrimą bei leidybą ir kitus TLK informacinio-vizualinio pristatymo darbus.
2.9. Platina TLK bei VLK atstovų parengtus oficialius informacinius pranešimus ar teminius straipsnius žiniasklaidos priemonėms (laikraščiams, žurnalams, informacinėms agentūroms, televizijai, radijui), biuletenius, lankstinukus ir kt. medžiagą  aktualiais privalomojo sveikatos draudimo, kitais TLK ir VLK veiklos klausimais asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, vaistinėms ir kitiems informacijos gavėjams.
2.10. Prižiūri TLK interneto svetainę ir rūpinasi, kad joje talpinama informacija būtų laiku atnaujinama. Esant reikalui, organizuoja TLK internetinės svetainės funkcionavimo aptarimą.
2.11. Rengia šventinius pranešimus ir sveikinimus.
2.12. Redaguoja lietuvių kalba TLK rengiamus teisės aktus, siunčiamus, vidaus dokumentus.
2.13. TLK direktoriui ar Administravimo skyriaus vedėjui pavedus, rengia medžiagą TLK stebėtojų tarybai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, VLK, kitoms institucijoms.
2.14. Užtikrina efektyvų bendradarbiavimą komunikacijos klausimais su kitų valstybės institucijų ryšių su visuomene padaliniais.
2.15. TLK direktoriui pavedus, atstovauja TLK kitose institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose.
2.16. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose, nagrinėjant kompetencijai priskirtus klausimus.
2.17. Kompetencijos ribose nagrinėja gaunamus raštus, rengia atsakymų projektus.
2.18. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.
2.19. Vykdo kitus su TLK ir Administravimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, Administravimo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-16 16:22:34