_


1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.   turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (fizinių mokslų ar technologijos mokslų srities) išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį (fizinių mokslų ar technologijos mokslų srities) išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2.   turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį su reliacinėmis duomenų bazėmis;

1.3.   mokėti: SQL programavimo kalbą, administruoti katalogų tarnybos „Active Directory“ paslaugas, diegti ir prižiūrėti Windows bei atvirojo kodo pagrindu veikiančias operacines sistemas, dirbti MS Office priemonėmis.

1.4.   Turėti praktinių įgūdžių eksploatuojant kompiuterinę įrangą, išmanyti duomenų saugos užtikrinimo principus, duomenų bazių apsaugos sistemų priemones;

1.5.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais privalomais norminiais aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, informacinių ir su jomis susijusių technologijų naudojimą, informacinių sistemų ir informacijos saugą, asmens duomenų apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.6.   žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

1.7.   gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

FUNKCIJOS

1. Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) mastu administruoja informacinę sistemą „Sveidra“:

1.1.   Užtikrina informacinės sistemos „Sveidra“ funkcionavimą TLK mastu.

1.2.   Registruoja atsakingus už informacinės sistemos „Sveidra“ duomenų tvarkymą TLK darbuotojus, asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) ir vaistinių darbuotojus, skiria naudotojų prisijungimo vardus ir nustato prieigos prie informacinės sistemos „Sveidra“ infrastruktūros išteklių teises.

1.3.   Kompetencijos ribose teikia Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) informacinės sistemos „Sveidra“ administratoriui pasiūlymus dėl informacinės sistemos „Sveidra“ palaikymo, priežiūros, techninės ir programinės įrangos modernizavimo, elektroninės informacijos saugos užtikrinimo.

1.4.   Registruoja elektroninės informacijos saugos incidentus TLK, informuoja apie juos TLK saugos įgaliotinį ir teikia pasiūlymus dėl minėtų incidentų pašalinimo.

1.5.   Vykdo kitas informacinės sistemos „Sveidra“ TLK administratoriaus kompetencijai priskirtas funkcijas, nustatytas informacinės sistemos „Sveidra“ duomenų saugos nuostatuose ir naudotojų administravimo taisyklėse, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacinės sistemos „Sveidra“ administravimą ir saugos politikos įgyvendinimą.

2. TLK mastu administruoja informacinės sistemos „Sveidra“ posistemę METAS ir Kompensuojamųjų vaistų pasų posistemę.

3. TLK mastu administruoja tarnybinio elektroninio pašto sistemos darbą: rūpinasi vartotojų prieigos teisėmis.

4. Esant poreikiui, vykdo TLK vidinių fizinių ir virtualių serverių administravimą: užtikrina funkcionalumą, rūpinasi atnaujinimu, tvarko naudotojų prieigą, siekiant užtikrinti saugų ir nepertraukiamą taikomųjų programų darbą.

5. Esant poreikiui, administruoja TLK vietinį kompiuterių tinklą: konfigūruoja maršrutizatorius ir komutatorius.

6. Esant poreikiui, administruoja kompiuterinę dantų protezavimo eilių valdymo sistemą: užtikrina funkcionalumą, tvarko naudotojų prieigos teises.

7. TLK mastu administruoja katalogų tarnybos „Active Directory“ paslaugas: tvarko vartotojus ir jų roles, konfigūruoja spausdinimo servisą, „Group policy“, tvarko failų serverio prieigą.

8. Kompetencijos ribose sprendžia „Naudotojų aptarnavimo tarnybos“ sistemoje TLK grupės kompetencijos incidentus.

9. Kuria užklausas ir iš informacinės sistemos “Sveidra” rengia informaciją, reikalingą TLK funkcijoms vykdyti.

10. Koordinuoja papildomų kompiuterinių programų, reikalingų TLK funkcijoms vykdyti, projektavimą ir diegimą, bei esamų tobulinimą ir optimizavimą.

11. Esant poreikiui, administruoja TLK interneto svetainę: užtikrina funkcionalumą, tvarko naudotojų prieigos teises, talpina informaciją ir atsakymus į svetainės lankytojų klausimus.

12. Esant poreikiui, administruoja TLK kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą: užtikrina funkcionalumą, tvarko naudotojų prieigos teises.

13. Esant poreikiui, instaliuoja TLK kompiuteriuose specializuotą ir bendros paskirties programinę įrangą, šalina jos sutrikimus.

14. Dalyvauja nustatant TLK reikalingos kompiuterinės technikos, programinės įrangos, programavimo ar kitų informacinių technologijų bei sistemų paslaugų ir prekių poreikį.

15. Inicijuoja, esant poreikiui, kompiuterinės, programinės, kompiuterinio ryšio įrangos bei su jos priežiūra, remontu ir aptarnavimu susijusių paslaugų pirkimą.

16. Kompetencijos ribose konsultuoja TLK informacinių sistemų naudotojus darbo su šiomis sistemomis klausimais, duomenų teikėjus/gavėjus - duomenų mainų vykdymo klausimais, TLK valstybės tarnautojus ir darbuotojus kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo klausimais.

17. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK, ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis, sudariusiomis sutartis su TLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.

18. Kompetencijos ribose nagrinėja gaunamus raštus, rengia atsakymų projektus.

19. Kelia kvalifikaciją ir tobulinasi profesinėje srityje.

20. Vykdo kitus su TLK ir Statistikos ir analizės skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, TLK direktoriaus pavaduotojo, Statistikos ir analizės skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-05 15:00:19