_

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.  Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2.  Turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį privalomojo sveikatos draudimo srityje;

1.3.  Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos sistemą ir privalomąjį sveikatos draudimą, Europos Tarybos Reglamentais Nr.1408/71/EEB, Nr.574/72/EEB, 883/2004/EB ir Nr. 987/2009/EB bei jų taikymą ir įgyvendinimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

1.4.  Išmanyti viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisės aktų rengimą, dokumentų

valdymą, rengimą ir tvarkymą, asmens duomenų teisinę apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų;

1.5.  Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

1.6.  Mokėti anglų kalbą (ne žemesniu kaip B1 lygiu).

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1.  Padeda Skyriaus vedėjui organizuojant Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro tvarkymą, Europos sveikatos draudimo kortelių (toliau – ESDK) ir sertifikatų, laikinai pakeičiančių ESDK išdavimą.

2.2. Tvarko Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą: veda į Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) informacinę sistemą duomenis apie gyventojų draustumą privalomuoju sveikatos draudimu pagal gyventojų pateiktus draustumą patvirtinančius dokumentus.

2.3.  Išduoda pažymas apie asmens draudimą privalomuoju sveikatos draudimu.

2.4.  Rengia TLK informacinėje sistemoje ir išduoda privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus.

2.5.  Priima apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu gyventojų prašymus ir išduoda ESDK ir sertifikatus, laikinai pakeičiančius ESDK, vykdo jų apskaitą.

2.6.  Rengia ir išduoda E 100 serijos pažymas/struktūrizuotus elektroninius dokumentus (toliau – SED)  bei vykdo jų apskaitą. Informuoja  gyventojus apie išlaidų kompensavimą, teikia paraiškas VLK Tarptautinių ryšių skyriui, rengia ataskaitas.

2.7.  Priima E 100 serijos pažymas/SED iš asmenų, atvykusių iš kitų Europos Sąjungos šalių narių bei vykdo priimtų E 100 serijos pažymų/SED apskaitą. Rengia sąskaitas apie Europos Sąjungos šalyse narėse draustiems asmenims Šiaulių ir Telšių apskrities asmens sveikatos priežiūros įstaigose suteiktas paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, teikia jas Sutarčių skyriui.

2.8. Patvirtina užsieniečių, pateikusių E formos pažymas/SED, draudimą, registruoja šiuos asmenis informacinėje sistemoje.

2.9. Atsakomybės ribose atlieka TLK veiklos procesų ir produktų matavimus ir analizuoja jų rezultatus. Išvadas ir siūlymus teikia Skyriaus vedėjui ir TLK direktoriaus pavaduotojui.

2.10.   Atsakomybės ribose konsultuoja ir informuoja gyventojus apie TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą bei administracinių paslaugų teikimo tvarką, konsultuoja apie sveikatos draudimo ir paslaugų teikimo Lietuvoje ir Europos Sąjungoje tvarką:

2.10.1. konsultuoja ir informuoja į TLK besikreipiančius asmenis;

2.10.2. dalyvauja rengiant, atnaujinant gyventojams skirtą informacinę medžiagą TLK internetinėje svetainėje, rengiant lankstinukus, atmintines, biuletenius;

2.10.3. platina informacinę ir reklaminę medžiagą TLK lankytojams;

2.10.4. dalyvauja rengiant informaciją spausdinimui regioninėje spaudoje;

2.10.5. dalyvauja rengiant informaciją talpinimui TLK skelbimų lentose ir monitoriuje.

2.11. Teikia informaciją gyventojams apie jiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų išlaidoms apmokėti skiriamas PSDF biudžeto lėšas. Išduoda gyventojams duomenų suvestines apie stacionare suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų kainas.

2.12. Dalyvauja rengiant vietinius (lokalius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles ir kita), reglamentuojančius TLK veiklos valdymą, atsakomybės ribose juos rengia. Dalyvauja vertinant, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulinant.

2.13. Atsakomybės ribose nagrinėja gaunamus raštus, pareiškimus bei skundus ir rengia  atsakymų projektus.

2.14. Rūpinasi bylų sudarymu ir užbaigtų bylų tvarkymu Skyriuje bei perduoda Skyriaus bylas archyvavimui.

2.15. Analizuoja dokumentų, reglamentuojančių privalomąjį sveikatos draudimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, Europos Tarybos Reglamentų Nr.1408/71/EEB, Nr.574/72/EEB, 883/2004/EB ir Nr. 987/2009/EB įgyvendinimą, taikymo praktiką vykdant skyriui pavestas funkcijas ir, esant reikalui, teikia siūlymus juos tobulinti.

2.16. Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos organizavimo ir koordinavimo tobulinimo.

2.17. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir

institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms bei tarnybiniams pavedimams vykdyti.

2.18. Atsakomybės ribose teikia praktinę metodinę pagalbą Skyriaus darbuotojams.

2.19. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe, nagrinėjant atsakomybei priskirtus klausimus.

2.20. Esant reikalui, pildo medicininės apskaitos formas, patvirtinančias arba nepatvirtinančias medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų  kompensavimą PSDF biudžeto lėšomis.

2.21. Esant reikalui, priima iš gyventojų, savo lėšomis susiprotezavusių dantis, prašymus protezavimo išlaidoms padengti, sąskaitas už jiems suteiktas protezavimo paslaugas bei apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

2.22.  Vykdo kitus su TLK ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-15 10:10:40