_

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
1.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus privalomus norminius aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą, piliečių ir kitų asmenų aptarnavimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
1.4. žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;
1.5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. Organizuoja ir vykdo Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) gaunamų, siunčiamų, vidaus dokumentų tvarkymą:
2.1.1. Priima, peržiūri, registruoja TLK gaunamą korespondenciją, vidaus dokumentus, teikia TLK direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo rezoliucijai. Dokumentus, kuriems nereikalingos rezoliucijos ir registruojamus TLK struktūriniuose padaliniuose – perduoda struktūriniams padaliniams.
2.1.2. Registruoja TLK teisės aktus, reglamentuojančius TLK veiklą, supažindina darbuotojus.
2.1.3. Priima, peržiūri TLK siunčiamus  dokumentus, teikia pasirašyti direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui, registruoja.
2.1.4. Užtikrina savalaikį paštu, faksu, elektroniniu paštu ar kitu būdu TLK siunčiamos korespondencijos išsiuntimą.
2.1.5. Kontroliuoja iš valstybės institucijų, užsienio šalių ambasadorių Lietuvoje, Lietuvos Respublikos Seimo narių gautų pavedimų vykdymo terminus.
Stebi kitų TLK gautų dokumentų, reikalaujančių atsakymo (išskyrus piliečių prašymus ir skundus), atsakymų pateikimo terminus, apibendrintą informaciją apie atsakymų rengimą teikia direktoriui, jo pavaduotojui, struktūrinių padalinių vadovams.
2.1.6. Priima ir registruoja TLK Stebėtojų tarybai bei jos renkamoms komisijoms adresuotus raštus, perduoda juos TLK Stebėtojų tarybos, komisijų sekretoriams.
2.1.7. Kontroliuoja TLK darbuotojų parengtų dokumentų atitikimą teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimą, reikalavimams.
2.1.8. Teikia metodines rekomendacijas TLK darbuotojams dokumentų rengimo klausimais.
2.1.9. Informuoja TLK direktorių apie teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimą, laikymosi būklę TLK, teikia siūlymus, kaip ją tobulinti.
2.1.10. Dalyvauja rengiant TLK dokumentacijos planus, jų papildymų sąrašus.
2.1.11. Dalyvauja rengiant vietinius (lokalinius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles) ir kitus dokumentus, reglamentuojančius TLK oficialių dokumentų valdymą, dalyvauja vertinant, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulinant.
Administravimo skyriaus vedėjui pavedus, rengia vietinius (lokalinius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles) ir kitus dokumentus, reglamentuojančius TLK oficialių dokumentų valdymą.
2.1.12. Tvirtina dokumentų kopijų, išrašų, nuorašų tikrumą.
2.2. Organizuoja TLK vadovybės posėdžius.
2.3. Apibendrina Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) nurodytais terminais TLK struktūrinių padalinių parengtas svarbiausių atliktų ar numatomų vykdyti darbų suvestines. Su TLK direktoriumi suderintas suvestines skelbia nustatyta tvarka.
2.4. Pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus raštus, rengia atsakymų projektus.
2.5. Kompetencijos ribose vykdo piliečių ir kitų asmenų aptarnavimą.
2.6. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.
2.7. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose dokumentų valdymo klausimais.
2.8. Vykdo kitus su TLK ir Administravimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, Administravimo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-16 16:28:22