Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja Turkijoje, Ukrainoje ir kitose ne ES ir EEE šalyse?
Taip, žinau.
Nežinau.
Man neaktualu.

Pradžia


ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2010 m. balandžio 16 d. Nr. ST-1

Šiauliai

                      Posėdis įvyko 2010-04-14 11.00 val.

                      Posėdžio pirmininkai - Remigijus Mažeika, Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau - TLK) direktorius ir Kazimieras Ščeponavičius.

                      Posėdžio sekretorė - Aurelija Rapševičienė.

Dalyvauja: Stebėtojų tarybos nariai: Kristina Auruškevičienė, Nijolė Bartkevičienė, Narsutis Boruta, Vitalija Griškova, Aloyzas Juodis, Irena Macijauskienė, Inna Matvejeva, Alma Monkauskaitė, Zalmenas Šapiro, Virginija Vitkauskienė (dalyvavusių stebėtojų tarybos narių sąrašas pridedamas), TLK darbuotojai: Sigrida Kubilienė, Sutarčių skyriaus vedėja, Regina Leonavičiūtė, Administravimo skyriaus vedėja, Virginija Lubytė, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja - vyr. buhalterė, Paulius Rumbutis, TLK direktoriaus pavaduotojas.

 

DARBOTVARKĖ:

1. Organizaciniai klausimai:

  • 1.1. TLK stebėtojų tarybos pirmininko rinkimai;
  • 1.2. TLK taikinimo komisijos rinkimai;
  • 1.3. TLK medicininio audito komisijos rinkimai.

2. Dėl 2009 m. Šiaulių TLK balanso ir finansinės apyskaitos.

3. Dėl Šiaulių TLK 2010 m. išlaidų sąmatos ir pareigybių sąrašo.

4. Dėl 2009 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis vykdymo.

5. Dėl 2010 m. PSDF biudžeto, skirto paslaugoms apmokėti: sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymo principai, apimtys, trečiojo sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo etapo nuostatų įgyvendinimas.

 

1. SVARSTYTA. Organizaciniai klausimai:

1.1. TLK stebėtojų tarybos pirmininko rinkimai.

Posėdį pradėjęs ir jame pirmininkavęs, TLK direktorius R. Mažeika informavo, kad posėdyje dalyvauja 12 stebėtojų tarybos narių (posėdis yra teisėtas, dalyvaujančiųjų skaičius pakankamas stebėtojų tarybos pirmininkui išrinkti), supažindino TLK stebėtojų tarybos narius ir visus dalyvaujančius su Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1K-37 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos personalinės stebėtojų tarybos sudėties", pristatė dalyvaujančius naujus stebėtojų tarybos narius I. Matvejevą, V. Vitkauskienę, pasiūlė stebėtojų tarybos nariams siūlyti ir aptarti kadidatūras į Šiaulių TLK stebėtojų tarybos pirmininkus.

Kalbėjo stebėtojų tarybos nariai Z. Šapiro, A. Rapševičienė. Abu stebėtojų tarybos nariai pasiūlė K. Ščeponavičiaus kandidatūrą. Kitų pasiūlymų nebuvo.

TLK direktorius informavo, kad stebėtojų tarybos nariai, nesutinkantys su daugumos nuomone, gali pareikšti atskirąją nuomonę ir ją pridėti prie posėdžio protokolo.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

A. Rapševičienė - už,

K. Auruškevičienė - už,

N. Bartkevičienė - už,

N. Boruta - už,

V. Griškova - už,

A. Juodis - už,

I. Macijauskienė - už,

I. Matvejeva - už,

A. Monkauskaitė - už,

Z. Šapiro - už,

V. Vitkauskienė - už,

K. Ščeponavičius - už.

Susilaikiusių ir prieštaraujančių nebuvo.

Buvo aptartas TLK stebėtojų tarybos posėdžių protokolavimas. K. Ščeponavičius pasiūlė išrinkti posėdžių sekretorę - stebėtojų tarybos narę A. Rapševičienę. Stebėtojų tarybos nariai tam pritarė vienbalsiai.

NUTARTA:

1. TLK stebėtojų tarybos pirmininku išrinkti K. Ščeponavičių, Šiaulių apskrities viršininko administracijos gydytojo tarnybos vedėją.

2. TLK stebėtojų tarybos posėdžių sekretore išrinkti A. Rapševičienę, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narę.                 

Išrinkus TLK stebėtojų tarybos pirmininku K. Ščeponavičių, posėdis buvo tęsiamas jam pirmininkaujant. K. Ščeponavičius pabrėžė, kad stebėtojų tarybos nariai, nesutinkantys su daugumos nuomone bet kuriuo dienotvarkės klausimu, gali pareikšti atskirąją nuomonę ir ją pridėti prie posėdžio protokolo.

1.2. TLK taikinimo komisijos rinkimai.

Stebėtojų tarybos pirmininko K. Ščeponavičiaus teikimu į TLK taikinimo komisiją ketveriems metams buvo pasiūlyti: Antanas Martusevičius, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, Vaclovas Vaitkevičius, VšĮ Šiaulių apskrities ligoninės odos ir veneros ligų centro vadovas, Danutė Račkauskienė, Šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų draugijos „Atgaja" pirmininkė, Vitalija Grušienė, TLK Administravimo skyriaus vyr. specialistė.

Kalbėjo stebėtojų tarybos nariai Z. Šapiro, A. Juodis, I. Macijauskienė, pažymėję, jog tai nepriekaištingos reputacijos ir kvalifikuoti specialistai. D. Račkauskienė - vienos iš skaitlingiausios pacientus atstovaujančios draugijos narė.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

A. Rapševičienė - už,

K. Auruškevičienė - už,

N. Bartkevičienė - už,

N. Boruta - už,

V. Griškova - už,

A. Juodis - už,

I. Macijauskienė - už,

I. Matvejeva - už,

A. Monkauskaitė - už,

Z. Šapiro - už,

V. Vitkauskienė - už,

K. Ščeponavičius - už.

Susilaikiusių ir prieštaraujančių nebuvo.

NUTARTA. TLK taikinimo komisijos nariais išrinkti: Vitaliją Grušienę, Antaną Martusevičių, Danutę Račkauskienę, Vaclovą Vaitkevičių.

1.3. TLK medicininio audito komisijos rinkimai.

Stebėtojų tarybos pirmininko K. Ščeponavičiaus teikimu į TLK medicininio audito komisiją trims metams buvo pasiūlyti: Povilas Karvelis, VšĮ Pakruojo ligoninės gydytojas, Danutė Povelauskienė, VšĮ Radviliškio ligoninės direktorė, Zalmenas Šapiro, Telšių apskrities gydytojas.

Kalbėjo stebėtojų tarybos nariai Z. Šapiro, A. Juodis, A. Monkauskaitė, N. Boruta. Kalbėjusiųjų nuomone, tai - atsakingi, nepriekaištingos reputacijos ir galintys kompetentingai nagrinėti medicininio audito komisijos kompetencijai priskirtus klausimus asmenys.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

A. Rapševičienė - už,

K. Auruškevičienė - už,

N. Bartkevičienė - už,

N. Boruta - už,

V. Griškova - už,

A. Juodis - už,

I. Macijauskienė - už,

I. Matvejeva - už,

A. Monkauskaitė - už,

Z. Šapiro - už,

V. Vitkauskienė - už,

K. Ščeponavičius - už.

Susilaikiusių ir prieštaraujančių nebuvo.

NUTARTA. TLK medicininio audito komisijos nariais išrinkti: Povilą Karvelį, Danutę Povelauskienę, Zelmaną Šapiro.

2. SVARSTYTA. Dėl 2009 m. Šiaulių TLK balanso ir finansinės apyskaitos.

Pranešėja - V. Lubytė, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja - vyr. buhalterė išsamiai supažindino su 2009 m. Šiaulių TLK balansu ir finansine apyskaita (informacija pridedama).

Pranešėjai klausimų, pastabų dėl TLK balanso ir finansinės apyskaitos nebuvo pateikta.

Stebėtojų tarybos pirmininkas pasiūlė aprobuoti 2009 m. Šiaulių TLK balansą ir finansinę apyskaitą. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

A. Rapševičienė - už,

K. Auruškevičienė - už,

N. Bartkevičienė - už,

N. Boruta - už,

V. Griškova - už,

A. Juodis - už,

I. Macijauskienė - už,

I. Matvejeva - už,

A. Monkauskaitė - už,

Z. Šapiro - už,

V. Vitkauskienė - už,

K. Ščeponavičius - už.

Susilaikiusių ir prieštaraujančių nebuvo.

NUTARTA. Aprobuoti 2009 metų TLK balansą ir finansinę apyskaitą.

3. SVARSTYTA. Dėl Šiaulių TLK 2010 m. išlaidų sąmatos ir pareigybių sąrašo.         

Pranešėja - V. Lubytė, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja - vyr. buhalterė, supažindino su Šiaulių TLK 2010 m. išlaidų sąmata ir pareigybių sąrašu (pridedama).

Kalbėjo TLK direktorius R. Mažeika, kuris supažindino naujus stebėtojų tarybos narius su TLK struktūra bei informavo apie pareigybių sumažėjimą lyginant su 2009 m.

Pranešėjai ir TLK direktoriui klausimų, rekomendacijų, pastabų dėl TLK 2010 m. išlaidų sąmatos ir pareigybių sąrašo nebuvo.

Stebėtojų tarybos pirmininkas pasiūlė aprobuoti 2010 metų TLK išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

A. Rapševičienė - už,

K. Auruškevičienė - už,

N. Bartkevičienė - už,

N. Boruta - už,

V. Griškova - už,

A. Juodis - už,

I. Macijauskienė - už,

I. Matvejeva - už,

A. Monkauskaitė - už,

Z. Šapiro - už,

V. Vitkauskienė - už,

K. Ščeponavičius - už.

Susilaikiusių ir prieštaraujančių nebuvo.

NUTARTA. Aprobuoti 2010 metų TLK išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą.

4. SVARSTYTA. Dėl 2009 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis vykdymo.

Pranešėjas - TLK direktorius R. Mažeika informavo apie PSDF biudžeto lėšų pagal atskirus straipsnius panaudojimą, paslaugų, 2009 m. suteiktų TLK aptarnaujamos teritorijos gyventojams kiekio lyginant su 2008 m. pokyčius, hospitalizacijos rodiklio vykdymą, sąnarių endoprotezavimo paslaugų vykdymą, stacionarinių ir ambulatorinių specializuotų ASPP apmokėjimo principus, ambulatorinių specializuotų ASPP vykdymą ir joms apmokėti skirtų lėšų panaudojimą, TLK veiklos zonos ASPĮ finansinius rezultatus, sveikatos programų vykdymą (informacija pridedama).

Kalbėjo: K. Auruškevičienė (išsakė SAM rekomendaciją, kad planuojant hospitalizacijos rodiklį turėtų būti atsižvelgiama į regiono gyventojų amžių, tačiau vidutiniškai TLK jis neturėtų viršyti 20), A. Juodis (domėjosi, kur numatoma panaudoti 2009 m. TLK nepanaudotas lėšas - 6,255 mln. lt, ar TLK, nepanaudojusi jų 2009 m., turi pirmenybę papildomai gauti lėšų 2010 m.).

TLK direktorius informavo, jog 2009 m. nepanaudotos lėšos lieka VLK, ir esant reikalui (pagrįsti atvejai) 2010 m. galima kreiptis į VLK - VLK, esant būtinybei, turi galimybę papildomai skirti lėšų. Tačiau, pabrėžė, kad ASPĮ finansavimas nėra biudžetinis.

Pastabų, rekomendacijų, prieštaravimų dėl sutarčių su ASPĮ vykdymo nebuvo išsakyta.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

5. SVARSTYTA. Dėl 2010 m. PSDF biudžeto, skirto paslaugoms apmokėti: sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymo principai, apimtys, trečiojo sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo etapo nuostatų įgyvendinimas.

Pranešėjas - TLK direktorius R. Mažeika informavo apie TLK skirtas 2010 m. PSDF biudžeto lėšas pagal straipsnius, 2010 m. lėšų pokyčius lyginant su 2009 m. asignavimų suma, sutarčių sudarymo principus, sutartines sumas su ASPĮ, paminėjo restruktūrizuojamas įstaigas bei detalizavo jų sutartines sumas, detaliai informavo apie atskirose ligoninėse dėl restruktūrizacijos susidariusį paslaugų bei joms apmokėti skiriamų lėšų pokytį, apie TLK 2010 m. nepaskirstytas lėšas (II pusmetį dėl sveikatos priežiūros tinklo optimizavimo, dėl sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo, TLK rezervas), informavo apie 2010 m. sudarytas sutartis su naujais paslaugų teikėjais, informavo apie lėšų, skirtų GMP paslaugoms apmokėti (nurodydamas jų pokyčius pagal įstaigas) bei lėšų, skirtų slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyvios pagalbos paslaugoms apmokėti, paskirstymą (informacija pridedama).

Informavo stebėtojų tarybos narius apie padėtį Akmenės ir Pakruojo rajonuose, kuriuos restruktūrizacija palietė labiausiai. Informavo apie kasdien vykdomą GMP paslaugų (pervežimų į kt. rajonų ASPĮ) stebėseną šiuose rajonuose ir jos rezultatus: per 2009 m. balandžio 1-13 d. Akmenės rajone užfiksuota 18 pervežimo atvejų, per tą patį 2010 m. laikotarpį - 55 atvejai, Pakruojo rajone - atitinkamai 25 ir 36 atvejai. Išsakė TLK poziciją šiuo klausimu - TLK numato kreiptis į VLK (metų bėgyje, atsižvelgiant į stebėsenos rezultatus) dėl sutartinių sumų tikslinimo.

Kalbėjo: Z. Šapiro (domėjosi, nors ir ne TLK tai vykdo, kokiais principais vadovaujantis nustatoma balo vertė), K. Ščeponavičius (domėjosi pervežimų skaičiaus Akmenės rajone padidėjimo priežastimis).

TLK direktorius atsakė į klausimus: balo vertė nustatoma atsižvelgiant PSDF biudžeto lėšas ir paslaugų kiekį, Akmenės rajone pervežimų skaičius išaugo dėl kardiologinėmis, neurologinėmis ligomis sergančių ligonių pervežimo gydyti į kitus rajonus.

Pastabų, rekomendacijų, prieštaravimų dėl sutarčių su ASPĮ sudarymo nebuvo išsakyta.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.


Paskutinis atnaujinimas: 2010-12-09 09:29:13
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas