Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja Turkijoje, Ukrainoje ir kitose ne ES ir EEE šalyse?
Taip, žinau.
Nežinau.
Man neaktualu.

Pradžia


Stebėtoju_tarybos_ 2014-05-06 protokolas

ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS 

STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2014 m. gegužės 6 d. Nr. ST- 2

Šiauliai

 

Posėdis įvyko 2014-04-29, posėdžio pradžia 11.00 val., posėdžio pabaiga 13.40 val.

Posėdžio pirmininkas – Povilas Karvelis.

Posėdžio sekretorė – Regina Leonavičiūtė.

Dalyvauja: dalyvių sąrašas (2 lapai) pridedamas, posėdyje dalyvavo 11 stebėtojų tarybos narių, kvorumas buvo.

DARBOTVARKĖ:

1. Organizaciniai klausimai:

1.1. TLK stebėtojų tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimai;

1.2. Dėl taikinimo komisijos rinkimų.

2. Dėl 2013 m. Šiaulių TLK skirto PSDF biudžeto vykdymo.

3. Dėl 2014 m. Šiaulių TLK skirto PSDF biudžeto ir sutarčių su ASPĮ pasirašymo.

4. Dėl 2014 m. Šiaulių TLK ir vaistinių sutarčių sudarymo ir vykdymo.

5. Dėl 2013 m. Šiaulių TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių.

6. Dėl Šiaulių TLK 2014 m. išlaidų sąmatos ir pareigybių sąrašo.

 

1. SVARSTYTA. Organizaciniai klausimai:

1.1. TLK stebėtojų tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimai.

Posėdį pradėjęs TLK direktorius R. Mažeika informavo apie  Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-32 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos sudarymo” sudarytą stebėtojų tarybą (personalinę sudėtį).

Atsižvelgiant į tai, kad TLK stebėtojų tarybos personalinė sudėtis nepasikeitė (savivaldybių pateikta informacija apie tai, kad į TLK stebėtojų tarybą savivaldybių tarybų nariai deleguoti iki savivaldybės tarybos kadencijos pabaigos (2015 m.), Sveikatos apsaugos ministerija bei VLK delegavo tuos pačius atstovus, o TLK stebėtojų tarybos darbo reglamentas, patvirtintas 2010 m. spalio 25 d. TLK direktoriaus įsakymu Nr. V-98 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos ir taikinimo komisijos darbo reglamentų tvirtinimo“ (toliau - TLK stebėtojų tarybos darbo reglamentas), su kuriuo stebėtojų tarybos nariai pasirašytinai jau susipažinę, keistas ar tikslintas nebuvo, pakartotinai su šiuo dokumentu pasirašytinai nebesusipažino, konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų (kurias jau pasirašė) pakartotinai nebepasirašė.

TLK direktorius pasiūlė vadovaujantis TLK stebėtojų tarybos darbo reglamentu, stebėtojų tarybos nariams siūlyti ir aptarti kadidatūras į TLK stebėtojų tarybos pirmininkus ir pavaduotojus.

Kalbėjo stebėtojų tarybos nariai V. Griškova, A. Rapševičienė, M. Jurčius, B. M. Paplauskienė, A. Juodis, P. Karvelis, I. Macijauskienė, N. Bartkevičienė. Kandidatais į stebėtojų tarybos pirmininko postą pasiūlyti B. M. Paplauskienė ir P. Karvelis, į pirmininko pavaduotojus - A. Rapševičienė. 

Stebėtojų tarybos nariai, rinkdami stebėtojų tarybos pirmininką, balsavo:

 

Stebėtojų tarybos nario v., pavardė

Kandidatė B. M. Paplauskienė

Kandidatas P. Karvelis

prieš

susilaikė

prieš

susilaikė

M. Jurčius

 

 

+

+

 

 

P. Karvelis

+

 

 

 

 

 

A. Juodis

 

 

+

+

 

 

V. Bačionienė

 

 

+

+

 

 

A.Rapševičienė

 

 

+

+

 

 

B. M. Paplauskienė

 

 

 

+

 

 

V. Griškova

+

 

 

 

 

+

L. Vaičiulienė

+

 

 

 

 

+

N. Bartkevičienė

 

 

+

+

 

 

J. Rekašius

 

 

+

+

 

 

I. Macijauskienė

 

 

+

+

 

 

Balsuojant už B. M. Paplauskienės kandidatūrą, balsai pasiskirstė: „už“ - 3, „susilaikė“ - 7, „prieš“ - 0, B. M. Paplauskienė nebalsavo.

Balsuojant už P. Karvelio kandidatūrą, balsai pasiskirstė: „už“ - 8, „susilaikė“ - 2, „prieš“ - 0, P. Karvelis nebalsavo.

Stebėtojų tarybos nariai, rinkdami stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoją, balsavo:

 

Stebėtojų tarybos nario v., pavardė

Kandidatas A. Rapševičienė

prieš

susilaikė

M. Jurčius

+

 

 

P. Karvelis

+

 

 

A. Juodis

+

 

 

V. Bačionienė

+

 

 

A.Rapševičienė

 

 

 

B. M. Paplauskienė

+

 

 

V. Griškova

+

 

 

L. Vaičiulienė

+

 

 

N. Bartkevičienė

+

 

 

J. Rekašius

+

 

 

I. Macijauskienė

+

 

 

 

Balsuojant už A. Rapševičienės kandidatūrą, balsai pasiskirstė:  „už“ – 10, „susilaikė“ – 0, „prieš“ – 0,  A.Rapševičienė nebalsavo.

NUTARTA:

1.  Stebėtojų tarybos pirmininku išrinkti P. Karvelį.

2. Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoja išrinkti A. Rapševičienę.

1.2. Taikinimo komisijos rinkimai.

Aptarti taikinimo komisijos rinkimai (TLK stebėtojų tarybos darbo reglamento nuostatos), bei kreipimųsi į savivaldybių merus, savivaldybių gydytojus turinys, kandidatūrų pateikimo terminas.

NUTARTA. Kreiptis į savivaldybių merus, savivaldybių gydytojus ir prašyti pasiūlyti kandidatūras iki 2014-06-15.

2. SVARSTYTA. 2013 m. Šiaulių TLK skirto PSDF biudžeto vykdymas.

Pranešėjas – TLK direktorius R. Mažeika, informavo apie 2013 m. PSDF biudžeto lėšų, skirtų TLK, panaudojimą, suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis pagal paslaugų rūšis ir savivaldybes, lėšų, skirtų med. reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui, lėšų, skirtų vaistų ir med. pagalbos priemonių apmokėjimui, panaudojimą, informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą, brangių tyrimų ir procedūrų balo vertes, lėšų, skirtų sveikatos programų paslaugoms apmokėti, panaudojimą, suteiktų sveikatos programų paslaugų apimtis pagal savivaldybes, lėšų, skirtų dantų protezavimo paslaugoms apmokėti panaudojimą, dantų protezavimo eiles, papildomai 2013 m. pabaigoje gautas PSDF biudžeto lėšas ir jų panaudojimą, 2013 m. TLK vykdytos kontrolės rezultatus, didelį TLK specialistų skirtą dėmesį konsultuojant bei teikiant metodinę pagalbą asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, TLK gautus apdraustųjų skundus

(palyginti su 2012 m. jų gauta 5,7 karto mažiau) (informacija pridedama).

Apie prevencinių programų vykdymą kalbėjo B. M. Paplauskienė (apie asmenis, kurie turi teisę, bet dėl įvairių priežasčių nebegali dalyvauti programose, domėjosi apie TLK galimybę tuos asmenis įvertinti, skaičiuojant programos vykdymo rezultatus). TLK direktorius informavo stebėtojų tarybos narius, kad TLK kiekvieną ketvirtį teikia gydymo įstaigoms duomenis apie toje įstaigoje prisirašiusius, turinčius teisę dalyvauti, bet dar nedalyvavusius prevencinėse programose asmenis.

Stebėtojų tarybos nariai pasiūlymų, rekomendacijų, pastabų dėl 2013 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo nepateikė.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.  

3. SVARSTYTA. 2014 m. Šiaulių TLK skirtas PSDF biudžetas ir sutarčių su ASPĮ pasirašymas.

Informaciją šiuo klausimu pateikė TLK direktorius (informacija pridedama), akcentuodamas tai, kad lėšų 2014 m. palyginti su 2013 m. asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti TLK skirta 1,21 proc. daugiau, iš jų – ambulatorinėms specializuotoms ir stacionarinėms paslaugoms apmokėti  - 1,63 proc. daugiau.

TLK direktorius  pristatė TLK veiklos zonos statistinio ir apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu asmenų skaičiaus pokyčius pagal savivaldybes, dokumentus, kuriais vadovaujantis parengtos ir pasirašytos sutartys su ASPĮ, 2014 m. asmens sveikatos priežiūros paslaugų planavimo principus, netolygumų tarp savivaldybių mažinimą, VLK direktoriaus įsakymu patvirtintas sutarties standartines sąlygas, informavo apie TLK likusį lėšų rezervą, Integruotos sveikatos priežiūros funkcinių klasterių sistemą (onkologijos, kardiologijos, insultų diagnostikos ir gydymo, mirtingumo dėl išorinių mirties priežasčių mažinimo, neonatologijos ir intensyviosios terapijos srityse).

Informavo, kad 2014 m. TLK sutartys sudarytos su 20 naujų paslaugų teikėjų.

Apie papildomų lėšų poreikį ambulatorinei medicininei reabilitacijai kalbėjo B. M. Paplauskienė. TLK direktorius atkreipė dėmesį į tai, kad lėšų med. reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti 2014 m. TLK skirta 1,39 proc. mažiau negu pernai, 2013 m. tendencija – lėšų med. reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui struktūroje palyginti su 2012 m. augo reabilitacijos III paslaugų kiekis, faktinės išlaidos vaikų med. reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui sudarė 31,6 proc. (buvo neplanuojama, skiriama pagal poreikį). Pasirašant 2014 m. sutartis lėšos ASPĮ, skirtos vaikų siuntimui med. reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui, planuojamos ir sudaro 20,68 proc. nuo bendrų lėšų, skirtų med. reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui. Siekiant subalansuoti biudžetą,  būtina suderinti med. reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų apimtis tarp atskirų šių paslaugų rūšių.

Apie problemas pasirašant sutartis 2014 m. domėjosi L. Vaičiulienė. TLK direktorius informavo, kad pateikus 2014 m. sutarčių pasiūlymus ASPĮ, gauta nemažai siūlymų dėl sutarties teksto, ASPĮ informuotos, kad siūlymus numatyta apibendrinti ir svarstyti aptariant sutarčių pasirašymą 2015 m.

Apie paliatyvios slaugos paslaugas (apimčių didėjimą rajonuose, trukmę, galimybę aktyvinti ambulatorinės paliatyvios pagalbos teikimą, galimą trukmės reglamentavimą) kalbėjo L. Vaičiulienė, B. M. Paplauskienė, N. Bartkevičienė, TLK direktorius.

TLK direktorius informavo apie TLK sprendimą parengti siūlymą VLK dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436  „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ tobulinimo. Pasiūlyti, kad gydytojo specialisto išplėstinės konsultacijos kaina būtų patvirtinta ne mažesnė nei atskirų gydytojo konsultacijų suminė kaina.

TLK direktorius taip pat informavo apie 2014 m. TLK numatomą vykdyti kontrolę ir stebėseną pagal VLK nustatytas kryptis bei stebėsenos rodiklius (stebėsenos rodikliai: atvejai, priskiriami giminingų diagnozių grupei, kurios kodas baigiasi raide „A“( rodiklis neturėtų sudaryti daugiau kaip 30 proc. ir daugiau gydymo atvejų), Ivabradinum vartojančių suaugusiųjų, prisirašiusių TLK veiklos zonos savivaldybėse esančiose ASPĮ, skaičius Lietuvos mastu – 10 000,

vidurkis pagal savivaldybes – 60). 

Stebėtojų tarybos nariai pasiūlymų, rekomendacijų, pastabų dėl 2014 m. sutarčių su ASPĮ pasirašymo nepateikė.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

4. SVARSTYTA. 2014 m. Šiaulių TLK ir vaistinių sutarčių sudarymas ir vykdymas.

TLK direktorius  informavo apie 2014 m. sudarytas sutartis su vaistinėmis ir optikomis, pristatė PSDF biudžetą, skirtą TLK 2014 m.  kompensuojamiesiems vaistams ir med. pagalbos priemonėms, informavo apie I ketvirtį gautas lėšas kreditoriniam įsiskolinimui vaistinėms padengti,  2014 m. I ketvirčio išlaidų kompensuojamiesiems vaistams ir med. pagalbos priemonėms panaudojimą, apie TLK veiksmus, atliktus siekiant subalansuoti šias išlaidas (raštu informuotos ASPĮ dėl 2014 m. I ketvirčio sutartinių sumų viršijimo  (2014-04-24 raštas Nr. S-2467), pasibaigus einamųjų metų ketvirčiui, ASPĮ per mėnesį turi atlikti įstaigos gydytojų išrašytų kompensuojamųjų vaistų ir med. pagalbos priemonių bei PSDF biudžeto išlaidų kompensuojamiesiems vaistams ir med. pagalbos priemonėms analizę (naudojantis informacine sistema “Sveidra”), atliktos 4 kontrolės procedūros, pateiktas VLK pranešimas „Kompensuojamojo vaisto Ivabradinum skyrimo ir išrašymo teisėtumas 2013-01-01 – 2013-06-30 laikotarpiu“). TLK direktoriaus pristatyta informacija pridedama.

V. Griškova domėjosi apie atsiskaitymą su vaistinėmis 2014 m. TLK direktorius informavo, kad TLK yra apmokėjusi 57 proc. sąskaitose už vasario mėn. nurodytų išlaidų kompensuojamiesiems vaistams ir med. pagalbos priemonėms. 

Apie gydytojų klaidas, pasitaikančias išrašant receptus kompensuojamiesiems vaistams ir med. pagalbos priemonėms (nekorektiškas ar neteisingas ligos kodas ir kt.), kalbėjo B. M. Paplauskienė, V. Griškova, TLK direktorius.

Stebėtojų tarybos nariai pasiūlymų, rekomendacijų, pastabų dėl 2014 m. sutarčių su vaistinėmis pasirašymo nepateikė.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas. 

5. SVARSTYTA. 2013 m. Šiaulių TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai.

TLK direktorius pristatė 2013 m. TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius.

Klausimų ir pastabų nebuvo pateikta.

Posėdžio pirmininkas P. Karvelis pasiūlė aprobuoti 2013 m. TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Visi posėdyje dalyvavę (11) stebėtojų tarybos nariai balsavo „už“, „prieš“ ir „susilaikiusių“ nebuvo.

NUTARTA. Aprobuoti 2013 m. TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų  rinkinius.

6. SVARSTYTA. Šiaulių TLK 2014 m. išlaidų sąmata ir pareigybių sąrašas.

TLK direktorius pristatė TLK 2014 m. išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą, patvirtintą 2013 m. spalio 1 d. TLK direktoriaus įsakymu Nr. V-655, informavo apie PSDF biudžeto dalį, skiriamą valdymui.

Stebėtojų tarybos nariai rekomendacijų, pastabų dėl TLK 2014 m. išlaidų sąmatos ir pareigybių sąrašo nepateikė.

Posėdžio pirmininkas P. Karvelis pasiūlė aprobuoti TLK 2014 m. išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Visi posėdyje dalyvavę (11) stebėtojų tarybos nariai balsavo „už“, „prieš“ ir „susilaikiusių“ nebuvo.

NUTARTA. Aprobuoti TLK 2014 m. išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                                                                 P. Karvelis

 

Sekretorė                                                                                                                                                                                 R. Leonavičiūtė


Paskutinis atnaujinimas: 2014-05-07 11:38:53
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas