VIZIJA MISIJA VERTYBĖS
Klausiame
Ar žinote, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos dydis 44,81 Eur?
Taip, žinau
Nežinau
Man neaktualu

Pradžia


DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO TVARKA

Vadovaujantis dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto tvarka, teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

 • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
 • vaikai;
 • nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys;
 • asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:

 • pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, ir tiems, kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio) – iki 560,34 Eur;
 • pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm storio – iki 1724,10 Eur (nustato antrinio ar tretinio lygio odontologų konsiliumas);
 • vaikams, kurių kramtymo sistema dar vystosi, kai protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartiniais apsauginiais metaliniais vainikėliais – iki 285,97 Eur;
 • vaikams, kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavo, kai protezuojama ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezais, išskyrus dantų protezų gamybai skirtas skaitmenines technologijas – iki 1724,10 Eur (nustato antrinio ar tretinio lygio odontologų konsiliumas).
 • asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, jei po taikyto specifinio (spindulinio ir (ar) chemoterapinio) gydymo burnos ertmėje yra mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties – iki 560,34 Eur;
 • asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, jei atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija su minkštųjų audinių šalinimu ir (ar) žandikaulių srities kaulo rezekcija – iki  1724,10 Eur (nustato konsiliumas).

Jeigu gydytojas odontologas, konsultacijos metu vizualiu būdu nustato dantų protezavimo poreikį, ir kad pensininkams, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims ir vaikams ar asmenims, kuriems taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulio onkologinės ligos būtina sudėtingesnio gydymo technologija, tokiu atveju jis siunčia minėtus asmenis į antrinio ar tretinio lygio odontologų konsiliumą. Konsiliumas, nutaręs, kad minėtiems asmenims būtina sudėtingesnio gydymo technologija, išduoda formą Nr. 027/a su išvada dėl dantų protezavimo didesnės kompensacijos poreikio.


Asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi kreiptis į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ), prie kurios yra prisirašęs, gydytoją odontologą. Asmuo gali kreiptis ir į kitos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas ir turinčios sutartį su TLK, gydytoją odontologą, bet tokiu atveju jis turės susimokėti už suteiktą konsultaciją. Gydytojas odontologas, nustatęs, kad asmuo atitinka indikacijas, pateikia asmeniui išvadą medicininių dokumentų išraše (forma 027/a).

Asmuo, kuriam nustatytas dantų protezavimo reikiamumas, kreipiasi į PAASPĮ, prie kurios prisirašęs, ir pateikia:

 • prašymą įrašyti į Asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, ─ gydytojo odontologo arba gydytojų odontologų ir atitinkamos srities gydytojų specialistų konsiliumo išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (forma 027/a);
 • jei prašymą pateikia asmens atstovas, ─ asmens atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
 • gydytojo odontologo arba gydytojų odontologų konsiliumo (kai yra nustatytas sudėtingesnio gydymo technologijos būtinumas) išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (forma 027/a).

Asmenų, neapdraustų privalomuoju sveikatos draudimu ir (ar) neatitinkančių teisės aktuose nustatytų dantų protezavimo paslaugų kompensavimo iš PSDF biudžeto lėšų reikalavimų, prašymai nepriimami.

PAASPĮ arba ASPĮ Prašymų duomenis įveda į Dantų protezavimo paslaugų posistemį. TLK gyventojus informuoja apie eilės numerį TLK sąraše – išsiunčia jiems prašyme nurodytu adresu pranešimą apie asmens įtraukimą į Asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą (toliau ─ Sąrašas). Pranešime nurodoma asmens įtraukimo į Sąrašą data ir eilės numeris. Dantų protezavimo paslaugų posistemyje pildomas Sąrašas yra tęstinis ir sudaromas automatiniu būdu, atsižvelgiant tik į asmens prašymo užregistravimo PAASPĮ arba ASPĮ datą.

Šis sąrašas yra tęstinis ir sudaromas atsižvelgiant į vienintelį kriterijų – prašymo registravimo PAASPĮ datą.

Kai įrašytas į Sąrašą asmuo, kuriam sukako senatvės pensijos amžius arba kuris yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, nustatyta tvarka įgyja teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, t. y. kai ateina jo eilė pagal Sąrašą protezuoti dantis, TLK jam išsiunčia pažymą (toliau – TLK pažyma) apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas.

Vaikams ir asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, praėjusį mėnesį pateikusiems prašymus PAASPĮ arba ASPĮ, TLK ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos parengia TLK pažymas ir išsiunčia jas prašyme nurodytais adresais.

Jei TLK pažyma neišduodama, visais atvejais, apie jos neišdavimo priežastis asmuo arba jo atstovas informuojamas raštu.

Gavęs TLK pažymą, asmuo atvyksta į vieną iš ASPĮ, sudariusių sutartį su TLK, ir su gydytoju odontologu pasirašytinai suderina dantų protezavimo paslaugų teikimo laiką, mastą, planą ir kitas šių paslaugų teikimo sąlygas. Dantų protezavimo paslaugos turi būti suteiktos per 3 metus nuo TLK pažymos išrašymo dienos. Jei asmuo per 3 metus nuo TLK pažymos išrašymo dienos nesikreipia į ASPĮ dėl dantų protezavimo paslaugų arba jos nebuvo suteiktos, jis išbraukiamas iš Sąrašo.

Asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius ir nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys, gavę TLK pranešimą apie jų įtraukimą į Sąrašą, turi teisę nelaukti, kol ateis eilė ir jie gaus TLK pažymą, ir patys sumokėti už jiems suteiktas dantų protezavimo paslaugas pasirinktoje ASPĮ, turinčioje licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas. Tais atvejais nurodyti asmenys, gavę dantų protezavimo paslaugas, TLK turi pateikti:

 • patvirtintos formos prašymą kompensuoti šias išlaidas; prašyme turi būti nurodyta banko sąskaita, į kurią bus pervedamos lėšos (Prašymo forma);
 • dantų protezavimo išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą faktūrą, originalų kasos aparato kvitą ir (arba) grynųjų pinigų priėmimo kvitą, ir (arba) originalų banko išduotą dokumentą, patvirtinantį mokėjimo įvykdymą, ir (arba) banko sąskaitos išrašo kopiją, patvirtintą banko darbuotojo spaudu, ir (arba) kitą mokėjimą patvirtinantį dokumentą);
 • originalą sąskaitos, kurioje turi būti nurodyta suma, kompensuotina iš PSDF biudžeto;
 • jei reikia, atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Asmuo, pageidaujantis, kad jam skirta kompensacija būtų pervesta į kito asmens banko sąskaitą, kartu su nurodytais dokumentais TLK turi pateikti asmens, kuriam bus pervedama minėta kompensacija, raštišką sutikimą.

Tik atėjus eilei TLK išsiųs asmeniui pranešimą apie dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimą ir perves kompensaciją į asmens nurodytą banko sąskaitą. Jeigu prašyme kompensuoti dantų protezavimo išlaidas nurodomas kito asmens banko sąskaitos numeris, pranešimo apie dantų protezavimo išlaidų kompensavimą kopija siunčiama ir šiam asmeniui.

Jei asmuo, nesulaukęs kompensacijos už savo lėšomis atliktas dantų protezavimo paslaugas, miršta, teisę į kompensaciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įgyja jo paveldėtojas (-ai). Norėdamas (-i) gauti kompensaciją, jis (jie) per 90 dienų nuo palikimo priėmimo dienos kartu su nurodytais dokumentais TLK turi pateikti:

 • paveldėjimo teisės į mirusiajam priklausančią kompensaciją liudijimą ar jo kopiją;
 • paveldėtojo (-ų) paso (-ų) arba asmens tapatybės kortelės (-ių), arba kito (-ų) asmenį (-is) identifikuojančio (-ų) dokumento (-ų) kopiją.

Paveldėtojams kompensacija pervedama tik atėjus mirusiojo asmens eilei gauti dantų protezavimo paslaugas.

Atkreipiame dėmesį, kad:

 • pacientų prašymai gauti kompensaciją už savo lėšomis atliktas dantų protezavimo paslaugas ne eilės tvarka (kai siekiama ją gauti greičiau arba atidėti jos skyrimo terminą) netenkinami;
 • pensininkai, nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys bei asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, pakartotinai į Sąrašą gali būti įrašyti ne anksčiau kaip po 3 metų nuo dantų protezavimo paslaugų kompensavimo dienos;
 • kai asmuo įgyja teisę gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas, jos turi būti suteiktos per 3 metus nuo TLK pažymos išrašymo dienos. Jei asmuo per 3 metus nuo TLK pažymos išrašymo dienos nesikreipia į ASPĮ dėl dantų protezavimo paslaugų arba jos nebuvo suteiktos, jis išbraukiamas iš Sąrašo.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-30 08:18:41
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas
Kaip mus rasti?


Registracija internetu